Jak správně komunikovat se soudem ve věci správní žaloby?

Správní žaloba - jak ji podat, co by měla obsahovat

 

Občas se stane, že správní úřady nevydají požadované rozhodnutí, nebo s jeho závěry nejsme spokojeni, jelikož se domníváme, že správní úřad nepostupoval podle zákona. Pokud jsme již vyčerpali veškeré odvolací prostředky, tj. odvolali jsme se k nadřízenému úřadu a stále nedošlo k nápravě, pak zůstává jediná možnost – podat správní žalobu u krajského soudu, který je příslušný k vedení přezkumu správních žalob. Tuto žalobu nelze podat u okresního soudu, neboť ty k tomu nejsou věcně příslušné, tj. nemohou ve správních věcech rozhodovat. Na podání žaloby má navrhovatel (jinak též žalobce) pouze dva měsíce ode dne vydání správního rozhodnutí, proti kterému žalobce v žalobě brojí. Pokud by byla žaloba podána po uplynutí lhůty, bude soudem zamítnuta jako nepřípustná.

 

Velmi důležité je podat správní žalobu s náležitostmi, kterými jsou: přesná identifikace podatele návrhu (tj. žaloby), s uvedením jména, příjmení, adresou atd., proti jakému správnímu rozhodnutí žaloby směřuje, tj. proti čemu je směrována (měl by být uvedeno datum vydání, jednací číslo nebo spisová značka, označen správní orgán, který rozhodnutí vydal) a v neposlední řadě musí být jako příloha žaloby dodána soudu i kopie správního rozhodnutí, které navrhovatel/žalobce napadl. Pokud navrhovatel na správní rozhodnutí zapomene, bude soudem vyzván, aby jej dodal.

 

Podstatnou složkou žaloby je uvedení, co v rámci správního rozhodnutí napadáme, jelikož nemusíme vždy nesouhlasit se všemi výroky správního úřadu. Proto je nutné uvést, zda rozhodnutí napadáme celé, nebo v jakém rozsahu, tj. co konkrétně nám na rozhodnutí vadí.

Dalším údajem v žalobě by měl být tzv. žalobní petit, tj. formulace, co chceme, aby soud ve svém rozsudku napsal, pokud by uznal, že máme v žalobě pravdu a že správní úřad pochybil (např. rozhodnutí se ruší a vrací se zpět k řízení).

 

Nepovinnou součástí žaloby je uvedení tzv. osob zúčastněných, tj. těch, kterých se může vydaný rozsudek týkat v té míře, že se dotkne jejich práv. Vesměs jsou to ti účastníci řízení, kterých se týkalo také správní řízení, v rámci něhož bylo vydáno správní rozhodnutí, které v žalobě napadáme. Pokud tyto osoby v žalobě neuvedeme, pak se nic neděje, neboť tato povinnost spadá zejména do sféry soudu.