Základní informace o spotřebitelském úvěru.

Spotřebitelský úvěr je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba. Spotřebitelský úvěr je poskytnut nebo zprostředkován spotřebiteli.

 

Oprávnění poskytnout spotřebitelský úvěr má dle zákona o spotřebitelském úvěru banka, spořitelní a úvěrové družstvo. Dále může spotřebitelský úvěr poskytnout poskytovatel platebních služeb malého rozsahu a platební nebankovní instituce. Rovněž může být spotřebitelský úvěr poskytnut institucí elektronických peněz a vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu.

 

U nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru musí být splněny podmínky stanovené zákonem. Základní podmínkou je udělení licence od České národní banky k dané činnosti na základě žádosti. Současně musí být splněny další zákonem stanovené podmínky.

 

Dále existují osoby oprávněné zprostředkovat spotřebitelský úvěr. Tyto osoby úvěr přímo neposkytují, ale spotřebiteli jeho poskytnutí zprostředkují.

 

Mezi tyto osoby patří samostatný zprostředkovatel. Samostatný zprostředkovatel může úvěr zprostředkovat samostatně, a to na základě smlouvy uzavřené s poskytovatelem nebo spotřebitelem. Smlouva musí mít písemnou formu. Samostatný zprostředkovatel musí být ze zákona pojištěn. Licence je samostatnému zprostředkovateli udělena Českou národní bankou, a to na základě zákonem stanovených podmínek.

 

Dalším subjektem, který je oprávněn zprostředkovat úvěr, je vázaný zástupce. Vázaný zástupce může úvěr zprostředkovat, pokud je zapsán v registru jako vázaný zástupce. Vázaný zástupce úvěr zprostředkovává pro jednoho zastoupeného na základě smlouvy. Vázaný zástupce musí být zapsán do registru dle zákonem stanovených podmínek. Specifickou kategorii tvoří zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru, který je oprávněn zprostředkovat vázaný úvěr pro účely financování jeho zboží či služeb.

Zákon pro tyto oprávněné subjekty stanoví určitá pravidla při jednání se spotřebiteli. Všechny výše vymezené subjekty by měly se spotřebiteli jednat s odbornou péčí. Se spotřebiteli mají jednat čestně, zohlednit jejich práva a zájmy a jednat transparentně. Dále jsou poskytovatelé a zprostředkovatelé úvěru povinni se spotřebiteli jednat tak, aby bylo zřejmé, o jaký z uvedených subjektů oprávněných zprostředkovat nebo poskytnout úvěr se jedná. Poskytovatelé a zprostředkovatelé úvěru nesmí se spotřebiteli jednat nejasně, nepravdivě a používat klamavé a zavádějící informace. Naopak by měla komunikace probíhat jasně, zřetelně a výstižně, přesně a dostatečným způsobem. Oprávněné subjekty by neměly zastírat, zamlčovat nebo zlehčovat důležité skutečnosti a okolnosti. Poskytovatel nebo zprostředkovatel úvěru by se také neměl snažit ve spotřebiteli vyvolat klamné očekávání ohledně dostupnosti úvěru a jeho nákladů.

Před poskytnutím úvěru poskytovatel nebo zprostředkovatel úvěru posoudí úvěruschopnost spotřebitele. Spotřebiteli mohou poskytnout také radu v souvislosti s poskytnutím úvěru. Spotřebiteli tyto subjekty sdělí, jaké podklady budou před posouzením úvěruschopnosti potřebovat. Spotřebitel je povinen sdělit údaje, které jsou pravdivé a úplné. Úvěr poskytovatel nebo zprostředkovatel úvěru poskytne, pokud neexistují důvodné pochybnosti o schopnosti spotřebitele jej splácet. Uvedené subjekty jsou oprávněny získávat informace z databází, které se týkají úvěruschopnosti spotřebitele.

Před uzavřením smlouvy o úvěru je poskytovatel a zprostředkovatel úvěru povinen spotřebiteli poskytnout zákonem stanovené informace o spotřebitelském úvěru. Tyto informace spotřebiteli subjekty vysvětlí, aby byl spotřebitel schopen zhodnotit, zda návrh smlouvy odpovídá jeho finanční situaci a potřebám.

 

Smlouva o spotřebitelském úvěru musí být sjednána v písemné formě a musí obsahovat údaje, které stanoví zákon. V dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy oprávněný subjekty předloží spotřebiteli návrh smluvních podmínek v podobě návrhu smlouvy.

 

Spotřebitelské úvěry lze rozlišit na spotřebitelský úvěr na bydlení, spotřebitelský úvěr vázaný a jiný spotřebitelský úvěr.

 

Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr předčasně splatit. Dále může spotřebitel odstoupit od smlouvy (pokud se nejedná o úvěr na bydlení) do 14 dnů bez udání důvodů od uzavření smlouvy.

 

Další možností je zánik vázaného spotřebitelského úvěru, pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby.

 

Spotřebitel také může vypovědět spotřebitelský úvěr, a to kdykoliv je-li sjednán na dobu neurčitou.

 

Poskytovatel úvěru je oprávněn z objektivních důvodů spotřebiteli ukončit čerpání úvěru. Informace, které jej k tomu vedou, musí písemně sdělit spotřebiteli předem.

 

Úvěr může zaniknout i řádným splacením.