Obecná charakteristika šeku, jako platebního prostředku.

Šek lze definovat jako bankovní formulář. Po vyplnění zákonem stanovených náležitostí se z něj stává platební prostředek a cenný papír. Šek se využívá v platebním styku, oproti směnce se jedná o platební prostředek podstatně jednodušší.

 

Pro platnost šeku je nutné vyplnění zákonem stanovených náležitostí. Pokud šek tyto náležitosti nemá, nelze jej použít jako platební prostředek. Existují zákonem stanovené výjimky, při kterých nemusí šek splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti, a přesto je považován za platný.

 

Základní náležitostí šeku je označení, že se jedná o šek. Označení může být uvedeno v názvu listiny nebo v samotném textu šeku. Další základní náležitostí je jméno toho, kdo má z šeku platit. V šeku musí být uvedena také částka, kterou má tato osoba vyplatit. Další náležitostí je místo, kde má být šek vyplacen. Současně musí šek obsahovat datum a místo vystavení a podpis osoby, která šek vystavila.

 

Zákon pamatuje na situace, při kterých šek tyto zákonem předpokládané náležitosti neobsahuje. Pro tyto případy zákon výslovně uvádí, že pokud není přímo v šeku uvedeno jinak, je místo uvedené u osoby, která má šek vyplatit, také místem platebním. Pokud by bylo takových míst uvedených v šeku více, pak platí místo, které je uvedeno první. Pokud takové místo uvedeno v šeku vůbec není, je takovým místem hlavní závod osoby, která má šek vyplatit. Pokud šek neobsahuje místo jeho vystavení, má se za to, že je místem vystavení místo uvedené u osoby, která šek vystavila.

 

Na rozdíl od směnky šek není možné přijmout. Pokud je v šeku uvedeno, že se přijímá, jedná se o neplatný údaj.

 

Šekem lze platit buď určité osobě s doložkou na řad nebo doložkou obdobného významu, nebo určité osobě s doložkou nikoliv na řad nebo doložkou obdobného významu. Šekem lze platit také na majitele, tedy na účet osoby, která šek předloží.

 

Pokud není na šeku uvedeno, pro koho je vystaven, má se za to, že je šek vystaven na majitele.

Pokud šek obsahuje úrokovou doložku, je taková doložka považována za nepsanou.

 

Pokud je v šeku odlišně uvedena šeková suma čísly a slovy, platí šeková suma napsaná slovy. Pokud je v šeku uvedeno několik šekových sum vyjádřených čísly nebo slovy, platí šeková suma menší (nejmenší).

 

Výstavce šeku je odpovědný za vyplacení šeku. Pokud šek obsahuje doložku, která vylučuje odpovědnost výstavce za vyplacení šeku, považuje se taková doložka za nepsanou.

 

Šek musí být předložen do 8 dnů od vystavení, pokud je peněžní ústav, u kterého má být šek vyplacen, ve stejném státě, v jakém byl šek vystaven. Šek musí být předložen do 20 dnů od vystavení, pokud se peněžní ústav nachází na témže kontinentu. Šek musí být předložen 70 dnů od vystavení, pokud je výstavce a peněžní ústav na rozdílných kontinentech. Během lhůty pro předložení šeku nemůže výstavce šek odvolat.

 

Šek se převádí tzv. indosamentem. Takto lze převést šek vystavený na určitou osobu. Pokud obsahuje šek doložku nikoliv na řad, pak se převádí klasickou cesí. Šek lze indosamentem převést také na výstavce nebo jinou osobu, která je z šeku zavázána. Tyto osoby pak dále mohou šek indosovat. Z šeku se indosamentem převádí veškerá práva z šeku plynoucí. Indosament musí být vždy podepsán.

 

Na šeku nemusí být konkrétně napsáno, na koho se převádí. Pokud je indosament vystaven na majitele, má se za to, že je indosament nevyplněný.

 

Indosament musí být bez jakýchkoliv podmínek. Indosament je nutné napsat na šek, případně na listinu s ním spojenou (přívěšek).