Jaké služby vám poskytne finanční instituce, když vám nabízí platební služby?

Platební službou je služba, která umožňuje vložení hotovosti na platební účet a výběr hotovosti z platebního účtu

 

Dále se jedná o službu: 

  1. kterou se převádí peněžní prostředky z platebního účtu. K převodu prostředku musí být dán platební příkaz ze strany plátce nebo příjemce,
  2. vydávání a správa platebních prostředků (správa peněz a dalších finančních nástrojů), pokud je uživatel platební služby také jejím příjemcem,
  3. předávání platebního příkazu,
  4. zpracování platebních transakcí,
  5. provedení převodu peněžních prostředků, pokud plátci ani příjemci nevyužívají platební účet u poskytovatele plátce,
  6. služby nepřímého dání platebního příkazu (např. aplikace, prostřednictvím kterých lze platit za zboží a služby online)
  7. služby informování o platebním účtu.

 

Co není platební službou?

Platební službou není přeprava, sběr, zpracování a doručení bankovek nebo mincí.

 

Platební službou není ani činnost směnáren, platba prostřednictvím šeků, směnek, cestovních šeků, papírových poukázek, poštovních poukazů, prostředků určených k zaplacení zboží nebo služeb a prostředků k vnitrostátní platbě prostřednictvím příkazu pouze k zaplacení nepeněžitých plnění. To platí, pokud je poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům nebo rodinným příslušníkům z fondu kultury a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění nebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení zajištění, udržení příjmu a dle zákona o dani z příjmu jsou od daně osvobozeny (benefity od zaměstnavatele).

 

Dále sem nepatří platby prostřednictvím prostředků, kterými lze dát příkaz k vnitrostátní platbě, pokud jsou určeny pouze k výplatě dávek dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

 

Mezi platební službu nepatří ani platba mezi poskytovateli služby a pověřenými zástupci na jejich účet v rámci podnikatelského seskupení bez účasti nebo prostřednictvím osoby mimo podnikatelské seskupení, platebního systému nebo systému pro vypořádání obchodů s cennými papíry mezi účastníky a poskytovateli služeb a v rámci správy cenných papírů.

 

Nepatří mezi ně ani platba v rámci správy cizího majetku dle zákona o advokacii, o notářích a soudních exekutorech a prostřednictvím osoby, která jedná jménem plátce nebo příjemce při nákupu nebo prodeji zboží nebo při poskytování nebo čerpání služeb.

 

Stejně tak mezi platební služby nepatří platba učiněná prostřednictvím osoby, která na účet plátce nebo příjemce služby zprostředkovává nákup, prodej, poskytování nebo čerpání platební služby.

 

Mezi platební služby nelze zařadit ani platbu prostřednictvím poskytovatele služby elektronické komunikace nebo operátora dle zákona o elektronické komunikaci, kdy částka nesmí převýšit 50 euro a celková částka plateb, ke kterým dal příkaz koncový uživatel za 1 měsíc, nesmí převýšit 300 euro.

 

Platební službou není vyplacení hotovosti prostřednictví dodavatele zboží nebo služby zákazníkovi při placení nad rámec jeho placení (cashback) ani prostřednictvím bankomatu osobou, která jedná jménem vydavatele platebních prostředků, pokud osoba neposkytuje jiné platební služby.

 

Stejně tak není platební službou vyplacení hotovosti prostřednictvím služby poskytovatelům technických služeb, kteří podporují poskytovatele platebních služeb, aniž by peněžní prostředky přecházely do jejich držby.