Pokud chcete vykonávat činnost platební instituce, jaké podmínky musíte splnit, aby Vám bylo uděleno povolení?

Povolení k činnosti platební instituce uděluje Česká národní banka. Žadatelem o povolení k činnosti musí být:

a) právnická osoba, se skutečným sídlem v České republice, která disponuje počátečním kapitálem dle zákona o platebním styku,

b) osoba, v jejíž prospěch se má povolení vztahovat k službě nepřímého dání platebního příkazu nebo ke službě informování o platebním účtu, má být uzavřena pojistná smlouva nebo má poskytovat srovnatelné zajištění.

 

Žadatel tuto podmínku nemusí splnit, pokud mu mezinárodní smlouva umožňuje mít sídlo v nečlenském státě Evropské unie. Zákonnou podmínkou je, že tato činnost nesmí bránit účinné ochraně peněžních prostředků, které byly platební instituci svěřeny k provedení platební transakce.

 

Dále:

c) osoba, jejíž obchodní plán, včetně předpokládaného rozpočtu na první tři účetní období je podložen reálnými ekonomickými propočty,

 

d) osoba, jejíž věcné, technické, personální a organizační předpoklady jsou vhodné z hlediska řádného a obezřetného poskytování platebních služeb,

 

e) osoba, jejíž kontrolní a řídící systém splňuje zákonem stanovené požadavky,

 

f) osoba, která zabezpečuje ochranu peněžních prostředků, které uživatelé svěřili k platebním transakcím,

 

g) osoba, jejíž případné podnikání v jiné činnosti nepředstavuje podstatnou hrozbu pro finanční stabilitu ani nemůže bránit účinnému výkonu dohledu nad činností platební instituce,

 

h) osoba, která v České republice provozuje alespoň část podnikání,

 

ch) osoba, jejíž vedoucí osoby jsou odborně způsobilé a mají dostatečné zkušenosti a současně jsou tyto vedoucí osoby dostatečně důvěryhodné.

 

Žádost o povolení k činnosti platební instituce se podává pouze elektronicky.

 

Žádost musí mít náležitosti dle správního řádu a současně musí žadatel splnit výše uvedené podmínky a uvést tyto údaje do žádosti. K žádosti má žadatel povinnost doložit doklady osvědčující splnění výše uvedených podmínek.

 

Rozhodnutí o povolení k činnosti platební instituce vydává Česká národní banka do 3 měsíců od zahájení řízení o žádosti. Pokud by žádost měla vady nebo neměla náležitosti dle správního řádu a zákona o platebním styku, začne lhůta běžet dnem, kdy byly vady odstraněny. Česká národní banka v rozhodnutí uvede platební služby, pro které bylo povolení vydáno. Pokud dojde ke změnám, které jsou rozhodné pro udělení povolení k činnosti platební instituce, jsou subjekty povinny sdělit České národní bance změny těchto údajů uvedených v žádosti nebo přílohách k této žádosti bez zbytečného odkladu.