Už se Vám někdy stalo, že jste na sociálních sítích narazili na nějakou soutěž? Možná jste se jí dokonce i účastnili anebo jste ji sami pořádali. V tomto článku si shrneme základní pravidla, na které by se v jejich souvislosti nemělo zapomínat.

Spotřebitelské soutěže jsou velice populárním nástrojem (nebo také obchodní praktikou), mající dva základní cíle: 

 a) zvýšit prodej výrobků či služeb,

 b) jedná se o skvělý komunikační prostředek se zákazníky.

 

Co to spotřebitelská soutěž vlastně je?
Spočívá v soutěži, anketě nebo jiné akci o ceny pořádané v přímé souvislosti s propagací, nabídkou nebo prodejem výrobku či služby. Prodávající se účastníkům zavazuje vyplatit jim peněžité či nepeněžité ceny, ti jsou však většinou povinni zakoupit určitý výrobek, službu nebo se účastnit marketingové akce.

 

Při organizování spotřebitelské soutěže je však pořadatel povinen pamatovat na to, aby soutěží nenaplnil znaky nekalé nebo klamavé obchodní praktiky a zároveň se musí vyvarovat naplnění znaků hazardních her, neboť pro ně je vyžadováno speciální povolení.

 

Pořadatel musí dbát na dodržování obecných požadavků na jednání se spotřebiteli – zejména je povinen účastníky seznámit se všemi relevantními informacemi a podmínkami soutěže a k těmto pravidlům by účastníci měli mít přístup po celou dobu trvání soutěže. Soutěž tak musí být transparentní, srozumitelná a nesmí klamat účastníka.

 

Spotřebitelská soutěž nesmí podléhat žádnému vkladu (přičemž za vklad se nepovažuje nákup zboží za jeho obvyklou cenu ani účast na marketingové akci), neboť by se jednalo o hazardní hru regulovanou zákonem o hazardu. Vkladem se rozumí určitá hodnota poskytnutá účastníkem za tím účelem, aby se mohl akce účastnit (tato hodnota se mu však nemusí vrátit).  Nelze účast na soutěži podmínit nákupem určitého výrobku za cenu vyšší než je jeho obvyklá cena.

 

Výběr výherce může být proveden slosováním či jiným náhodným výběrem. Dohlížejícím orgánem je Česká obchodní inspekce.