Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

10. dubna 2019  |  Pavlína Šrubařová

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

S přípravou dítěte na budoucí povolání souvisí spousta povinností a práv, jak ze strany rodiče, tak ze strany dítěte. Kdy se vlastně Vaše dítě připravuje na budoucí povolání?

Kdy Vaše dítě studuje na střední škole? 

Studium na střední škole probíhá na středních školách a konzervatořích, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízeních. Studium probíhá také na středních školách, které jsou zřízeny Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem spravedlnosti.

 

Studiem na střední škole se rozumí také studium na vyšších odborných školách zapsaných v rejstříku škol. Okamžik budoucí přípravy Vašeho dítěte na povolání začíná nejdříve počátkem školního roku, ve kterém nastupuje na danou střední školu.

 

Do studia na střední škole patří také doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, pokud Vaše dítě studuje bez přerušení (letní školní prázdniny). Řadí se sem také doba od úspěšného vykonání maturitní zkoušky, pokud byla Vašim dítětem vykonána v květnu nebo červnu do konce školního roku. To platí také pro absolutorium na konzervatoři. Zákon zde řadí také dobu školních prázdnin bezprostředně následujících po ukončení studia na střední škole nebo po vykonání maturitní zkoušky.

 

Kdy se má za to, že je Vaše dítě studentem vysoké školy? 

Budoucí příprava Vašeho dítěte na povolání začíná na vysoké škole nejdříve dnem, kdy se stane studentem vysoké školy a končí dnem, kdy dítě ukončilo studium na vysoké škole.

 

Do studia na vysoké škole se započítává doba od skončení studia na střední škole do nástupu na vysokou školu, pokud Vaše dítě pokračuje bez přerušení ve studiu na vysoké škole. Do doby se řadí také kalendářní měsíc, ve kterém Vaše dítě řádně ukončilo studium na vysoké škole a kalendářní měsíc po něm následující. To neplatí, pokud dítě vykonávalo celý měsíc výdělečnou činnost nebo mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Do doby studia patří rovněž doba od ukončení studia do dne, kdy se Vaše dítě stane studentem jiné nebo téže vysoké školy, pokud takové studium bezprostředně navazuje na ukončení studia. Celková doba nesmí přesáhnout tři kalendářní měsíce následující po kalendářním měsíci, ve kterém dítě ukončilo studium na vysoké škole. Studiem na vysoké škole je také doba, po kterou by případně Vašemu dítěti jako rodiči dítěte trvala mateřská nebo rodičovská dovolená.

Slovníček pojmů

Zahraniční vysoká škola

právnická osoba podle cizích právních předpisů, která v domovském státě poskytuje vzdělání a jejímž absolvováním získává student vysokoškolské vzdělání.

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře - § 12, § 13

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím