Jak nedanit dvakrát?

Český rezident má obecně povinnost zdanit veškeré svoje příjmy, ať již jde o příjmy místní či zahraniční, tzn. že příjmy ze zahraničí musí být zdaněny i v místě trvalého bydliště. Může tím dojít k situaci, kdy tyto příjmy musíme zdanit dvakrát, tzn. v místě trvalého bydliště i v zemi našeho zaměstnavatele. 

Na základě mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů se lze této nepříjemnosti vyhnout. Česká republika již uzavřela takové smlouvy s více než osmdesáti státy z celého světa, jejich úplný a platný výčet můžete najít ZDE.

 

Každá smlouva obsahuje své vlastní metody zdanění, doporučuje se tedy smlouvu si důkladně prostudovat či poradit se s daňovým expertem.

Nejaktuálnější a nejčastější metodou zdanění je ovšem metoda prostého zápočtu. Tato metoda spočívá v porovnání daně z příjmu, která byla zaplacena v zahraničí, s daní, kterou by ze stejného příjmu odvedl poplatník v ČR. Pokud byla daň v místě výdělku nižší, v ČR se dorovná zbytek do výše, které by daň dosahovala v ČR. V případě vyšší daně v zahraničí se již v ČR nic nedoplácí.

 

Zaplacení daně v zahraničí je k započtení v ČR nutné prokázat potvrzením zahraničního správce daně, případně potvrzením plátce příjmů nebo depozitáře o sražení daně.

 

A co když přejíždím?

Jste-li pendlerem, tzn. že se přemisťujete do zahraničí za účelem krátkodobého výkonu povolání, ale svůj trvalý pobyt máte v ČR, daňové přiznání podáváte pouze v ČR, a to v případě, že délka trvání vašeho pobytu v ČR byla alespoň 183 dní v roce.

 

Pokud nastane situace, kdy jste občan ČR a bydlíte v cizině a Vaše příjmy jdou pouze z ciziny, v ČR vůbec daň z příjmů neplatíte.

 

V rámci příjmů z ciziny je třeba zmínit i odvody na sociální a zdravotní pojištění. V rámci EU platí institut jednoho pojištění, tzn. že nelze být sociálně a zdravotně pojištěn ve více zemích EU. Rozhodujícím faktorem pro povinné pojištění je pak místo výkonu výdělečné činnosti. Takovýto přeshraniční pracovník je pojištěn u české pojišťovny v případě, že se do ČR vrací alespoň jednou týdně.

 

Výčet aktuálních formulářů stvrzujících nárok na dávky sociálního zabezpečení v zemích EU a další podrobnosti o nich naleznete ZDE.

 

A jak je to v případě výdělku z více zemí EU?

Zde rozhoduje místo bydliště, je-li vykonávána podstatná část činnosti na území tohoto státu, tzn. alespoň 25 % pracovní doby nebo 25 % příjmu.