Chybí vám k podání daňového přiznání doklady od vašeho zaměstnavatele?

Potvrzení o zdanitelných příjmech je potvrzení o příjmech zaměstnance za celý kalendářní rok. Vydává jej zaměstnavatel na žádost zaměstnance, a to do deseti dnů ode dne podání žádosti a bezplatně.

Takovéto potvrzení obsahuje:

  1. Výši zdanitelných příjmů.
  2. Sražené zálohy na daň z příjmů.
  3. Zdravotní a sociální pojištění odvedené ze mzdy.
  4. Informaci o tom, zda a případně jaké byly uplatněny slevy z daně.

 

Aktuální formulář potvrzení o zdanitelných příjmech můžete najít ZDE.

Potvrzení slouží jak Vám, tak Vašemu novému zaměstnavateli, a to k podání daňového přiznání k dani z příjmů. Bez něj tedy nelze daňové přiznání podat.

 

Jak již bylo řečeno, dle zákona máte právo na vydání potvrzení o zdanitelných příjmech, a to ať už při ukončení pracovního poměru, či po skončení kalendářního roku. V případě odmítnutí vydání potvrzení ze strany zaměstnavatele doporučujeme písemně jej vyzvat k bezodkladnému dodání potvrzení a odkázat na ustanovení § 38j zákona č. 586/1992 Sb.  o daních z příjmů. Toto ustanovení totiž říká, že "Na žádost poplatníka je plátce daně povinen za období, za které byla vyplácena nebo zúčtována mzda, vystavit nejpozději do deseti dnů od podání žádosti doklad o souhrnných údajích uvedených ve mzdovém listě, které jsou rozhodné pro výpočet základu daně, daně, záloh a pro poskytnutí slevy na dani podle § 35ba a daňového zvýhodnění. Kopii vystaveného dokladu plátce uschová."

 

Pokud by zaměstnavatel ani na tuto výzvu nereagoval, obraťte se na příslušného správce daně (v případě daní z přímů) či na Oblastní inspektorát práce (v případě ukončení pracovního poměru), který může zaměstnavateli uložit pokutu.