Na to si sám nestačím. Ale na svéprávnosti se omezit nenechám.

Máte ve svém okolí někoho, kdo bohužel trpí duševní poruchou, která mu působí potíže při rozhodování, avšak není omezen ve svéprávnosti? Může se jednat třeba o osobu, u které se projevila Alzheimerova choroba. Nápomoc při rozhodování je skvělým institutem, který takové osobě ponechá možnost právně jednat dle jeho svobodné vůle, ale bude po jeho boku někdo, kdo mu v tom bude pomáhat. Zákon umožňuje uzavřít tzv. smlouvu o nápomoci, na základě které bude potřebné osobě poskytována podpora při rozhodování. Takové osobě se říká podpůrce a může to být kamarád či třeba advokát. Zákon umožňuje, aby bylo podpůrců i více. Podpůrce se podporovanému zavazuje, že bude s jeho souhlasem přítomen při jeho právních jednáních, poskytne mu potřebné rady, vynasnaží se mu vysvětlit dané právní jednání, jakož i jeho důsledky a poskytne mu oporu při jednání s okolím. Podpůrce však nejedná za podporovaného, není jeho zmocněncem ani opatrovníkem a nesmí ohrozit zájmy podporovaného nevhodným ovlivňováním, nesmí se ani na úkor podporovaného bezdůvodně obohatit.

 

Vztah mezi podpůrcem a podporovaným vzniká uzavřením tzv. smlouvy o nápomoci, kterou je možno uzavřít písemně či ústně. Nabude účinnosti dnem, kdy ji schválí soud – to má za cíl zabránit jejímu zneužití. Ve smlouvě je možno vymezit, při kterých záležitostech bude nápomoc poskytována a ve kterých naopak nikoliv – může se jednat o vyřizování určitých dávek, důchodu apod.

 

Podpůrce může odvolat jen soud, a to buď na návrh podporovaného nebo podpůrce. Soud ho odvolá i v případě, že podpůrce závažně poruší své povinnosti, a to i bez návrhu. Mohou tedy nastat situace, kdy buď podpůrce nebo podporovaný již nechtějí v nápomoci pokračovat, a proto podají soudu návrh na odvolání podpůrce (v daném případě tak k odvolání dojde pouze na návrh – důvodem je např. situace, kdy se vztah mezi podpůrcem a podporovaným výrazně zhorší nebo podpůrce již nebude na výkon podpory stačit či bude třeba nemocný). Dále může nastat situace, kdy podpůrce závažně poruší své povinnosti při výkonu nápomoci.

 

Často je tento institut využíván osobami s mírnějším zdravotním postižením.