Služebnost bytu

29. října 2018  |  Patricie Filipková

Služebnost bytu

Co to vlastně je?

Služebnost bytu můžeme zjednodušeně řečeno chápat jako dlouhodobý nájem bytu. Častým příkladem je situace, kdy někdo chce byt prodat či darovat, ale zároveň v něm chce ještě nějakou dobu žít/dožít, proto si k bytu zřídí služebnost. Daný institut tak bývá často nazýván jako právo na bydlení.

 

Jedná se o jedno z věcných břemen, které obecně slouží k tomu, aby oprávněná osoba mohla využít určitou část užitné hodnoty cizí věci. Rozlišují se zde tak 2 osoby – osoba oprávněná a povinná (= vlastník věci).

 

V praxi však dochází k nejasnostem, zda se jedná o služebnost užívání či požívání. Zjistíme to dle toho, jak jsou upravena práva a povinnosti stran. Pokud oprávněný má např. možnost byt pronajmout, jedná se o právo požívání. Pokud se nám to však nepodaří zjistit ani výkladem, zákon uvádí, že se jedná o služebnost užívání a oprávněná osoba byt užívá pro své potřeby a pro potřeby členů své domácnosti.

 

Jak lze služebnost zřídit? Existuje několik možností, z nichž nejčastější bude smlouva (smlouva o zřízení služebnosti) a dále pořízení pro případ smrti. Lze ji zřídit bezplatně nebo za úplatu, ať už formou jednorázové úhrady či pravidelné platby.

 

Často se objevují dotazy, jaký je vlastně rozdíl mezi nájmem a služebností bytu. Nájemní právo se zapisuje do katastru nemovitostí, pouze pokud to navrhne vlastník bytu nebo s jeho souhlasem nájemce, jedná se tedy o krok fakultativní. Na druhé straně služebnost bytu je zapisována do katastru nemovitostí vždy, neboť teprve okamžikem jeho zápisu služebnost vzniká (jinak by to bylo u věcí neevidovaných ve veřejném seznamu). Jeho výhoda spočívá v tom, že katastr nemovitostí je seznamem veřejným, tudíž se s touto skutečností může každý seznámit a může předejít případným pozdějším problémům v podobě neznalosti tohoto stavu. Služebnost bytu lze zřídit na dobu neurčitou bez možnosti výpovědi (př. do konce života – typicky chci bydlet v daném bytě na doživotí). Na druhé straně nájemní smlouvu na byt nelze uzavřít na dobu neurčitou bez možnosti výpovědi, neboť podstata institutu spočívá právě v dočasnosti. Z daného vyplývá, že služebnost bytu je podstatně stabilnější.

 

Co se týče údržby bytu, použijí se zde analogicky ustanovení o nájemních vztazích. Běžnou údržbu zajišťuje oprávněný, ostatní údržbu má na starosti vlastník bytu, který má povinnost věc udržovat v dobrém stavu.

 

Vlastník může část nemovitosti nezatížené služebností užívat sám, může ji pronajmout či jinak s ní nakládat.

 

Služebnost bytu je spojena s konkrétní oprávněnou osobou, která výkon tohoto práva nemůže převést na jiného. Lze ji sjednat i s více osobami, čímž vznikne tzv. spoluvlastnické užívací právo. Pokud není ujednáno jinak, zaniká služebnost smrtí oprávněného, a to i tehdy, pokud byla zřízená na dobu určitou.

Slovníček pojmů

Byt

Místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Ujednají-li si účastníci, že k obývání bude pronajat jiný než obytný prostor, jsou účastníci zavázání stejně, jako by byl pronajat obytný prostor.

Pořízení pro případ smrti

Pořízením pro případ smrti jsou dědická smlouva, závěť a dovětek.

Služebnost

Vlastník zatížené věci má povinnost ve prospěch jiného něco strpět nebo se něčeho zdržet.

Článek je založený na těchto zákonech

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - § 1257 - § 1298, § 2203, § 2236, § 1257
  • SPÁČIL, J., a kol., Občanský zákoník III., Věcná práva (§976 – 1474). Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1022

Porovnejte si své znalosti

Znáte základy práva?

vyzkoušet kvíz

Na našich stránkách používáme soubory cookies, a to k zajištění fungování stránek a analýzy návštěvnosti. Ukládání těchto souborů můžete odmítnout v nastavení svého prohlížeče.

Více o používání cookies Souhlasím