Co pro mně znamená, když obdržím vyrozumnění od soudu, že jsem v řízení osobou zúčastněnou?

Pokud je podána žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, může být ten, kdo žalobu podal, tedy žalobce, vyzván soudem, aby určil i osoby zúčastněné na řízení. Tímto termínem se označují v soudním řízení osoby, jejichž práva mohla být nebo i byla rozhodnutím správního orgánu omezena/dotčena.

 

Pokud tedy podáváme žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, například proti rozhodnutí stavebního úřadu, potom bychom za takové osoby zúčastněné měli označit například vlastníky sousedních pozemků, to znamená těch, kteří byli účastníky již v předchozím správním řízení. Naopak touto osobou nebude například stavebník ve stavebním řízení nebo osoba poškozená jednáním pachatele správního deliktu.

 

Pokud nám bude doručeno vyrozumění soudu, že jsme byli žalobcem označeni jako osoby zúčastněné na řízení, zcela jistě není na místě se bát, že jsme byli obviněni z protiprávního jednání, ale naopak. Pokud se do stanovené lhůty vyjádříme soudu, že se považujeme za osoby zúčastněné, pak nám z toho plyne možnost se do takového řízení aktivně zapojit – můžeme nahlížet do spisu, vyjádřit se k žalobě, k vyjádření žalovaného (např. k vyjádření stavebního úřadu k žalobě), vznášet námitku podjatosti soudce, podat kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu apod. Jako osoby zúčastněné můžeme nejen hájit práva svá, ale i podpořit jednu ze sporných stran (to znamená buď žalobce nebo žalovaného).

 

Pro osoby zúčastněné je to vlastně jedna z možností, jak hájit svá práva i po nabytí právní moci správního rozhodnutí proti nečinnosti správního orgánu, proti nezákonnému zásahu správního orgánu či proti opatření obecné povahy.

 

Lhůtu k přihlášení se za osoby zúčastněné, která je ve vyrozumění soudu uvedena, není radno nedodržet. Pakliže totiž chceme být osobou zúčastněnou a hájit svá práva, můžeme o tuto možnost přijít, neboť soud po uplynutí stanovené lhůty k naší pozdní reakci nemusí přihlédnout.

 

Přestože osoby zúčastněné navrhuje žalobce, může se případně v průběhu soudního řízení jako osoba zúčastněná přihlásit kdokoliv, kdo se za takovou osobu považuje, konečné slovo ve vymezení osob zúčastněných má však vždy soud.