Kdy podnikat jako rodina a založit si rodinný závod? Výhoda a nevýhody.

Pokud máte podnikatelské sklony a Váš manžel či jiný člen rodiny také, je zde možnost zřídit si tzv. rodinný závod. Provozování rodinného závodu slouží k obživě rodiny a členové rodiny se fakticky podílejí na jeho provozu. Rodinným závodem je prakticky klasický obchodní závod dle občanského zákoníku s tím rozdílem, že v něm pracují oba manželé nebo pouze jeden společně s příbuznými rodiny. V zákoně je uvedené, kdo to může být. Konkrétně to jsou manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně. Tyto osoby musejí pro rodinný závod či pouze pro rodinu trvale pracovat, aby mohli být považovány za členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu. Z výše uvedeného vyplývá, že se tedy nemusí jednat pouze o členy pracující vně závodu, ale může jít také např. o babičku či jinou osobu, která pracuje jako chůva nebo o babičku starající se o dům a děti apod. Osobní péče je tedy v rodinném závodu postavena na úroveň poskytování majetkových plnění.

 

Třetí osoby nepatřící do rodiny nemají s rodinným závodem co dělat. Například v situaci, kdy obchodní závod bude vlastněn právnickou osobou, jejímiž společníky budou nejen členové rodiny, ale také třetí osoby, pak se nebude jednat o rodinný závod.

 

Vzhledem k tomu, že rodinný závod slouží k obživě celé rodiny, jsou všichni členové také oprávněni rozhodovat o jeho chodu. Rozhodují o použití zisku, záležitostech, které nespadají do hlavního hospodaření a také o změnách základních zásad závodního provozu či jeho zastavení. Rozhodnutí se přijímají na základě počtu hlasů všech členů rodiny, kdy většina hlasů vyhrává.

 

Rodinný závod samotný nesmí být upraven jako by se jednalo o právnickou osobu. To znamená, že se nebudou sepisovat žádné zakladatelské právní jednání, žádné společenské smlouvy aj. Stejně tak členové rodinného závodu, jejich práva a povinnosti, jejich funkce v závodě nesmějí být upraveny žádnou pracovní smlouvou či dohodou o pracovním poměru. Majetkový režim rodinného závodu je upraven spíš jako manželské majetkové právo, tj. společné jmění manželů. Odměna za odvedenou práci rodinných příslušníků, kteří se fakticky účastní na provozu rodinného závodu, je díl vytvořeného zisku. Tento díl odpovídá vykonané práci člena rodiny a také druhu, který vykonává. Svého práva na tento díl se může člen závodu také vzdát pouze za určitých podmínek. Těmi jsou, že daná osoba musí být svéprávná, vzdání se práva musí být ve formě osobního prohlášení sepsaného u notáře (to zajistí formu veřejné listiny).

 

Členu rodinného závodu může členství ale také zaniknout. Jedná se o případy, kdy například rodinný závod přestane být rodinným, neboť ho převezme třetí osoba. Dalším důvodem je, když člen přestane vykonávat práci pro rodinu či v rodinném závodě. Nebo také člen závodu může uzavřít pracovní smlouvu, čímž ztrácí postavení účastníka na rodinném závodu.

 

Všechny rodinné závody se řídí převážně svými tradicemi a praxí, která se například přenáší z generace na generaci.