Novinky pro realitní makléře. Jaké to jsou a na co se připravit?

V Poslanecké sněmovně je velice aktuálním tématem schválení novely zákona o realitním zprostředkování, který značně změní činnost realitních makléřů. Co mají přinést navrhované změny pro realitní kanceláře a samotné realitní makléře?

 

Forma živnosti

Nyní platí, že realitní činnost je vykonávána na základě ohlašovací živnosti volné

Novela však plánuje zařadit realitní činnost mezi vázané ohlašovací živnosti. Jedná se tedy o velice zásadní změnu! Už nebude možné poskytovat realitní služby bez odborné způsobilosti a nebude je tedy moci poskytovat každý. 

 

Zprostředkovatelská smlouva

Smlouvu uzavíraná mezi realitním zprostředkovatelem a zájemcem o služby realitního zprostředkování, bude nutné uzavřít v písemné formě, v opačném případě se zájemce může dovolávat její neplatnosti pro nedostatek formy. To je významný posun k ochraně klientů realitních kanceláří!

 

Úschovy

Návrh zákona dále zakotvuje zákaz realitním zprostředkovatelům nabízet v rámci zprostředkovávané záležitosti úschovu finančních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, zejména úschovy kupní ceny za zprostředkovaný prodej nemovité věci. Makléři však budou moci k poskytnutí úschovy zprostředkovat úschovu u banky, notáře či advokáta.

 

Povinné pojištění zprostředkovatelů

Realitní zprostředkovatel bude muset být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000,- Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3 500 000,- Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce. POZOR!! Nedodržení této povinnosti je přestupkem, za který bude hrozit sankce až do výše 1 000 000 Kč.

 

Informační povinnost

Nemalou zatěžovací povinností na straně zprostředkovatele bude, že tento při uzavření smlouvy o zprostředkování bude mít stanovenou povinnost poskytnout zájemci informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na nemovitostech, které jsou předmětem zprostředkování, a to včetně těch, které jsou  zapsané ve veřejných seznamech! Tato povinnost bude stanovena pod sankcí možnosti zájemce od zprostředkovatelské smlouvy odstoupit! Což je velice zásadní právo na zájemcově straně.

 

Návrh zákona o realitním zprostředkování je vytvořen za účelem zajištění vyšší míry ochrany klienta (zájemce) a klade důraz na ochranu spotřebitele. Účinnost zákona byla stanovena na 1.1. 2020. O dodržení takto stanoveného termínu se vedou již teď rozsáhlé spekulace, to znamená, že může být účinnost nakonec odsunuta.

 

Co ale jisté je, že s účinností tohoto zákona dojde k mnoha zásadním změnám v povinnostech na straně realitních zprostředkovatelů.