Dávejte si pozor, je dobré být informovaný.

Pronajímatel má právo dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

 

Tato výpověď je možná v případě, že nájemce zvlášť závažným způsobem porušil svou povinnost. Mezi toto zvlášť závažné porušení patří:

 

  • nezaplacení nájmu a nákladů na služby alespoň tři měsíce,
  • poškození bytu či domu závažným nebo nenapravitelným způsobem,
  • způsobení závažné škody pronajímateli,
  • způsobení závažné škody osobám, které v domě bydlí,
  • neoprávněné užívání bytu jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo sjednáno.

 

Podmínkou pro uplatnění okamžité výpovědi je, že musí obsahovat důvod výpovědi a musí jí předcházet výzva nájemci ze strany pronajímatele, aby své závadné chování odstranil. Pokud k výzvě nedojde, okamžitá výpoveď je považována za neplatnou a neoprávněnou. Výzva dává nájemci možnost napravit své chování. Nájemce od svého chování musí nejen upustit, ale také nahradit škody, které tímto chováním způsobil. Výzva musí obsahovat popis závadného chování a stanovovat přiměřenou dobu k nápravě. Délka této doby je posuzována individuálně ke každému případu. Okamžitě vypovědět nájem je možné až po uplynutí této doby, pokud stále nedošlo k nápravě.

 

Pronajímatel má právo dle § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.

           

Výpověď bez výpovědní doby je vhodná v případě, kdy pronajímatel nestojí o ukončení nájmu, chce v nájemním vztahu pokračovat, ale zásadní pro něj je náprava závadného chování. Pokud je pronajímatel rozhodnutý ukončit nájemní vztah, je vhodnější výpověď z nájmu s tříměsíční výpovědní dobou, kde nemusí předcházet výzva ke sjednání nápravy. Její podmínkou je, že porušení musí trvat ke dni doručení výpovědi.

 

Okamžitou výpověď je možné použít v případech, kdy se jedná o porušení, které nájemce může napravit. Všechna zvlášť závažná porušení uvedená výše lze napravit zaplacením, náhradou škody, upuštěním od závadného chování apod.  Pokud se tedy jedná o porušení, které ze strany nájemce není možné nápravit, např. odsouzení nájemce, pronajímatel použije výpověď s tříměsíční výpovědní dobou, nikoliv okamžitou výpověď.