Jak na úspěšnou reklamaci

Téměř každému z nás se už určitě někdy stalo, že si něco koupil, ale doma zjistil, že věc nefunguje tak, jak by měla nebo je úplně nepoužitelná. Rozhodneme se tedy věc reklamovat, ale často můžeme narazit na různé triky obchodníků, pomocí kterých se nám reklamaci zboží pokouší znemožnit. Kolem reklamace se objevuje stále mnoho otázek, které Vám zodpoví tento článek, který vám také poradí, jak správně postupovat, abyste byli při reklamaci úspěšní.

 

Kde reklamovat?

Prodávající vás musí vždy informovat o způsobu, podmínkách a rozsahu reklamace a také je povinen uvést údaje, kde reklamaci uplatnit. Pokud má prodejce více provozoven, můžete reklamovat zboží v kterékoli z nich, kde to je možné s ohledem na sortiment nabízeného zboží. V provozovně musí být vždy pracovník, který vyřizuje reklamace. Prodejce Vám vydá písemné potvrzení, že jste reklamaci uplatnili, jakým způsobem má být vyřízena a také uvede datum, kdy jste reklamaci uplatnili. Pokud byla reklamace zamítnuta, vydá i o tomto písemné potvrzení. O reklamaci musí být rozhodnuto ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud by šlo o složitější případ.

 

Musím mít účtenku?

Prodejce často požaduje, abyste při reklamaci přinesli zboží v původním obalu a s účtenkou. To však není vůbec nutné a navíc zákon takovou povinnost nestanoví. Nicméně je vhodné mít účtenku v případě, že jste platili za zboží hotově. Musíte totiž prokázat, že jste zboží koupili. U platby kartou postačí výpis z účtu. Je možné koupi prokázat také svědectvím jiné osoby, neboť dle zákona mohou sloužit za důkaz všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci.

 

Na co mám právo?

Při úspěšné reklamaci máte následující možnosti. Zboží Vám buď opraví, vymění vadnou součást, dají Vám slevu z kupní ceny nebo vrátí peníze (tj. odstoupení od smlouvy). Odstoupit od smlouvy můžete, když se věc nedá opravit nebo není opravena ve stanovené lhůtě, ale také v případě, že se po opravě vada opětovně vyskytuje nebo je na věci vad více. Taktéž můžete od smlouvy odstoupit, když není možné vyměnit vadnou součást věci.

 

Lhůta

Lhůta k vyřízení reklamace je 30 dnů. Je možné se však s prodávajícím dohodnout na lhůtě delší. Lhůta začíná běžet od té doby, kdy reklamaci uplatníte. Když konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek, pak je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den.

 

Vzniknou mi nějaké náklady?

Vyřizování reklamací patří ze zákona mezi povinnosti prodávajícího. Dokonce v případě, že budete s reklamací úspěšní, musí vám prodávající nahradit účelně vynaložené náklady, které Vám vznikly například tím, že jste zboží museli poslat na reklamaci poštou nebo jste si nechali vypracovat znalecký posudek.

 

Kde si mohu stěžovat?

Pokud byste se domnívali, že Vaše právo při uplatnění reklamace bylo nějakým způsobem porušeno, můžete dát podnět k prošetření na Českou obchodní inspekci. V případě sporu z kupní smlouvy máte také ze zákona právo na mimosoudní řešení tohoto sporu. Pak můžete taktéž u České obchodní inspekce podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu. V případě, že se nepodaří spor vyřešit mimosoudně, pak nezbývá, než se obrátit na soud.