Vznik a zánik registrovaného partnerství, podmínky jeho uzavření, povinnosti a práva registrovaných partnerů.

Registrované partnerství lze definovat jako trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví, které vzniklo způsobem dle zákona o registrovaném partnerství. 

 

Jako partner se označuje osoba, která uzavřela registrované partnerství dle zákona o registrovaném partnerství.

 

Jak vzniká?

Registrované partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví. Projev vůle je učiněn ve formě souhlasného, svobodného a úplného prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství. Osoba vstupující do registrovaného partnerství prohlášení učiní osobně, případně v zastoupení před matrikářem na matričním úřadě. Prohlášení činí osoby na základě otázky, která se pokládá osobám vstupujícím do partnerství. Otázka zní, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Dříve než osoby vstupující do registrovaného partnerství prohlášení učiní, výslovně uvedou, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by vyloučily jejich vstup do registrovaného partnerství. Do registrovaného partnerství může vstoupit osoba, které vstup zákon nezakazuje.

 

Kdo nesmí uzavřít registrované partnerství?

Partnerství nesmí uzavřít osoba, která není zletilá, není plně svéprávná nebo dříve vstoupila do manželství nebo registrovaného partnerství nebo obdobného svazku a svazek stále trvá. Do partnerství spolu nesmí vstupovat sourozenci nebo příbuzní v linii přímé (otec, matka, dědeček, babička, děti). Alespoň jeden z partnerů musí být občanem České republiky.

 

Kdy registrované partnerství nevznikne?

Registrované partnerství nevznikne, pokud prohlášení, které před matrikářem partneři učinili, trpělo podstatnou vadou. Za podstatnou vadu se považuje nedostatek souhlasu s uzavřením partnerství a nedostatek úplného projevu vůle při prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství a dále pak, pokud bylo registrované partnerství uzavřeno v omylu. Registrované partnerství nevznikne, pokud ani jeden z partnerů v době prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství nebyl občanem České republiky. Dále partnerství nevznikne, pokud bylo uzavřeno na základě nepravdivých údajů, které jeden z partnerů uvedl do prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, nebo byly nepravdivé údaje uvedeny v dokladech přiložených k tomuto prohlášení. Pokud registrované partnerství vzniklo i přesto, že je dán důvod pro jeho neexistenci, soud prohlásí registrované partnerství za neplatné. Návrh na prohlášení neexistence nebo neplatnosti registrovaného partnerství může podat ten, kdo ve věci prokáže právní zájem. O neexistenci nebo neplatnosti registrovaného partnerství rozhodne soud i bez návrhu osoby mající na věci právní zájem. Dle zákona o registrovaném partnerství se na takový svazek hledí, jako by registrované partnerství nikdy nevzniklo