Údaje zapisované do knihy narození dle zákona o matrikách. Jméno a příjmení dítěte.

Zápisem v knize narození se rozumí písemné prohlášení o narození dítěte, bez ohledu na to, zda se dítě narodí živé nebo mrtvé nebo ústní oznámení o narození dítěte mimo zdravotnické zařízení, pokud matce dítěte nebyly poskytnuty žádné zdravotnické služby. Zápis do knihy narození učiní matrikář.

 

Jaké údaje se zapisují do knihy narození?

Zákon stanoví, že se do knihy narození zapisují následující údaje

  • jméno, případně jména a příjmení dítěte
  • datum narození, rodné číslo, místo narození, pohlaví dítěte
  • údaje o rodičích dítěte
  • datum zápisu do knihy narození a podpis matrikáře

 

Pokud matka dítěte požádala o utajený porod, pak se některé údaje do knihy narození nezapisují.

 

Kdo ohlašuje narození?

Narození dítěte má povinnost primárně oznámit poskytovatel zdravotnických služeb, v jehož zařízení byl porod dítěte ukončen. Pokud porod dítěte nebyl ukončen ve zdravotnickém zařízení, pak má povinnost oznámit narození dítěte lékař, který matce dítěte poskytl v souvislosti s porodem zdravotnické služby. Pokud žádný lékař matce v souvislosti s porodem služby neposkytl, pak narození dítěte oznámí rodiče dítěte, zákonní zástupci nebo opatrovník. Pokud tyto osoby nemohou narození dítěte oznámit, má povinnost oznámit tuto skutečnost osoba, která se o narození dítěte dozvěděla. Oznámení o narození dítěte jsou povinné osoby povinny učinit do 3 pracovních dnů od narození dítěte, případně do třech pracovních dnů, kdy se o narození dítěte dozvěděly. Matka dítěte má tuto povinnost do 3 pracovních dnů od chvíle, kdy je schopna oznámení učinit.

 

Na základě žádosti matričního úřadu sdělí poskytovatel zdravotnických služeb rodné číslo narozeného dítěte.

 

Co je k zápisu do knihy narození potřeba a jak zápis probíhá?

Doklady, které je nutno předložit pro zápis narození dítěte do knihy narození se rozlišují dle toho, zda se dítě narodilo za trvání manželství, mimo manželství a otec není znám, nebo je určeno otcovství, případně dal muž souhlas s umělým oplodnění. Pokud matka porodila dítě mimo zdravotnické zařízení a nebyly jí poskytnuty zdravotnické služby v souvislosti s porodem, pak má povinnost prokázat, že je skutečně matkou dítěte a dítě porodila. Pokud není zjištěna totožnost dítěte, určí se dle výsledků šetření policie a zprávy lékaře, který určí pohlaví dítěte a přibližné datum narození. Pokud lékař nedokáže přibližné datum narození dítěte určit, určí datum narození soud.

 

Jméno a příjmení dítěte se zapisuje na základě souhlasného prohlášení rodičů. Souhlasné prohlášení se činí u poskytovatele zdravotnického zařízené na předepsaném tiskopise. Pokud je jeden z rodičů omezen na svéprávnosti nebo je omezena nebo pozastavena jeho rodičovská odpovědnost nebo rodič není znám, pak se určí jméno a příjmení dle rozhodnutí druhého z rodičů. Pokud nemůže o jménu a příjmení dítěte rozhodnout druhý rodič (rovněž je kupříkladu zbaven rodičovské odpovědnosti nebo omezen na svéprávnosti), pak jméno a příjmení určí soud. Pokud rodiče chtějí dítěti do knihy narození zapsat dvě jména, pak tato jména nesmí být stejná. Pokud dítě není občanem České republiky a rodiče nemají české státní občanství, pak může mít dítě zapsáno i více jmen. Do knihy narození se nezapíše jméno dítěte, pokud se rodiče nedohodnou do jednoho měsíce od narození dítěte nebo jméno neurčí jeden z rodičů. Do knihy narození se nezapíše ani jméno, které do knihy nelze zapsat (více než dvě jména, jména stejná) anebo se údaje nezapíšou, pokud nejsou rodiče dítěte známí.

 

Do knihy narození se dítěti zapíše společné příjmení rodičů. Pokud nemají rodiče společné příjmení, pak se dítěti do knihy narození zapíše příjemní určené dohodou při uzavření manželství nebo o jehož užívání se rodiče dohodli souhlasným prohlášením. Pokud takto příjemní dítěte nelze stanovit, pak je příjmení určeno rozhodnutím soudu o určení otcovství. Pokud je dítě starší věku 15 let, je nutný také jeho souhlas při určení příjmení. Pokud se dítě narodí do 300 dnů poté, co zaniklo manželství, bylo prohlášeno za neplatné, nebo byl manžel prohlášen za nezvěstného, pak se dítěti do knihy narození zapíše příjmení, na kterém se manželé dohodli, pokud matka dítěte neuzavřela již nové manželství. Pokud žena porodila dítě poté, co byla uměle oplodněna a je neprovdaná, pak je dítěti do knihy narození zapsáno příjmení, na kterém se rodiče dítěte dohodli. Pokud je otec dítěte neznámý, pak se do knihy narození zapisuje příjmení matky dítěte.