Doklady potřebné k uzavření manželství či registrovaného partnerství, jakož i doložení dalších rozhodných skutečností.

Co musíte udělat před vstupem do partnerství?

Snoubenci či osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, před vstupem do manželství nebo do registrovaného partnerství jsou povinni nejprve vyplnit předepsaný tiskopis, který předloží příslušnému matričnímu úřadu. Tiskopis je předložen matričnímu úřadu, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno nebo v jehož obvodu má dojít ke vstupu do registrovaného partnerství.

 

O uzavření manželství i vstupu do registrovaného partnerství se sepisuje protokol. Při sepisování protokolu musí být přítomni snoubenci nebo osoby vstupující do partnerství (případně zmocněnec). Dále musí být přítomen matrikář, případně tlumočník, pokud je to potřeba. Při uzavření manželství musí být přítomni také svědci a oddávající. Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu.

 

Práva a povinnosti snoubenců

Pokud mají snoubenci nebo osoby vstupující do partnerství české státní občanství a trvalý pobyt na území České republiky, musí příslušnému matričnímu úřadu prokázat svou totožnost. Tyto osoby dále musí předložit rodný list, doklad o státním občanství a výpis z informačního systému obyvatel a evidence obyvatel o osobním stavu a trvalém pobytu. Pokud si to situace žádá, osoby předloží pravomocný rozsudek o rozvodu manželství nebo o zrušení registrovaného partnerství či úmrtní list manžela nebo partnera, pokud zemřel.

 

Pokud jsou snoubenci nebo osoby vstupující do partnerství občany České republiky a mají trvalý pobyt v cizině, mají povinnost příslušnému matričnímu úřadu prokázat totožnost. Dále jsou osoby povinny předložit stejné doklady, jako by byly občany s trvalým pobytem na území ČR nebo obdobné doklady, pokud jsou státem, ve kterém mají trvalý pobyt, vydávány.

 

Pokud jsou snoubenci nebo osoby vstupující do partnerství cizinci, jsou povinni příslušnému matričnímu úřadu předložit doklad prokazující jejich totožnost, rodný list, doklad o státním občanství a doklad o způsobilosti k uzavření manželství nebo k uzavření registrovaného partnerství (nikoliv starší než 6 měsíců), pokud je cizím státem tento doklad vydáván. Osoby mají rovněž povinnost doložit potvrzení o osobním stavu a pobytu, pokud je cizím státem vydáváno. Dále mají cizinci povinnost doložit úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera, pokud partner nebo manžel zemřel. Osoby jsou povinny doložit také rozhodnutí o rozvodu původního manželství nebo zrušení registrovaného partnerství, pokud již uzavřeli manželství nebo registrované partnerství. Pokud uzavírá manželství nebo registrované partnerství zmocněnec, pak je povinen prokázat svou totožnost. Před uzavřením manželství nebo registrovaného partnerství osoba předloží potvrzení, které vydala Policie ČR o oprávnění pobytu na našem území. Potvrzení nesmí být předloženo po delší době než je 7 pracovních dnů od jeho vydání Policií ČR. Tuto povinnost cizinec nemá, pokud má trvalý pobyt v některé zemi Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Tuto povinnost nemá ani cizinec, který má rodinné příslušníky s trvalým pobytem v Evropské Unii nebo státě Dohody.

 

Pokud jsou snoubenci nebo osoby vstupující do partnerství nezletilí, mají povinnost připojit k předepsanému tiskopisu rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

 

Povolení uzavřít manželství prostřednictvím zmocněnce dává snoubenci krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K žádosti snoubenec připojí potřebné doklady pro uzavření manželství. Dále snoubenec připojí písemnou plnou moc se svým ověřeným podpisem. Zmocněncem, který za snoubence uzavírá manželství, může být pouze zletilá, plně svéprávná osoba.

 

Pokud jsou snoubenci nebo osoby vstupující do partnerství neslyšící, němí, nemluvící nebo nerozumí česky, musí být při prohlášení o uzavření manželství přítomen tlumočník, jinak prohlášení snoubenec nebo osoba vstupující do partnerství nemůže učinit. Náklady na tlumočníka si hradí snoubenec nebo osoba vstupující do partnerství sama.