K čemu slouží a jak funguje?

Možná Vás už někdy při koukání na televizi napadlo, že některé reklamy jsou „už vážně trochu moc“ a říkali jste si, zda tu není někdo nebo něco, co by reklamu regulovalo. Kromě všemožných zákonů, jako je například zákon o regulaci reklamy nebo zákon o rozhlasovém a televizním vysílání, které řadíme do oblasti veřejného práva, můžeme v reklamním odvětví nalézt i samoregulační mechanismus, který v tomto případě představuje Rada pro reklamu.

 

Samoregulace v případě Rady pro reklamu funguje jako nestátní aktér a samostatný orgán, jehož úkolem a smyslem je řešit určité problémy s reklamou bez intervence veřejné moci – tedy státu - a vyhnout se tak případným omezením, která by, kvůli problematické reklamě, mohl stát do tohoto odvětví přinést. Snaží se tedy spory, které mohou kvůli reklamě vzniknout, řešit dříve, než si jich všimne stát a začne je řešit sám soudně. Důležité je také vědět, že Rada pro reklamu se může tou kterou reklamou začít zabývat nejen ze svého vlastního podnětu, ale stížnost může podat i kdokoliv jiný, kdo není jejím členem, včetně státního orgánu. Stížnosti lze podávat na webových stránkách Rady pro reklamu, kde stačí pouze vyplnit příslušný formulář a stížnost odeslat. Cílem Rady pro reklamu je: „Zajišťovat a prosazovat na území České republiky čestnou, legální, pravdivou, a decentní reklamu.“

 

Dané odvětví si zde také samo stanovuje pravidla chování v tzv. etickém kodexu, který je u nás v ČR nazván jako Kodex reklamy. Už z toho tedy můžeme vyčíst, že Rada pro reklamu se zabývá etickou stránkou reklamy, nikoliv právní, ačkoliv spolu tyto dvě věci úzce souvisí a etický kodex má českou legislativu týkající se reklamy spíše doplňovat.

 

Naše česká Rada pro reklamu vznikla v roce 1994 po vzoru jiných evropských států a od roku 1995 se stala členem EASA – Evropskou asociací samoregulačních orgánů. Tato asociace sama vydala kodex, na který navazuje i náš český Kodex reklamy. Radu jako takovou tvoří jednotlivý členové, právnické osoby, jako například některé komerční televize. Dále Valná hromada, která je nejvyšším orgánem Rady, Výkonný výbor, Arbitrážní komise (ke které se mimo jiné v roce 2001 připojil i sexuolog a psycholog), Sekretariát a Dozorčí komise.

 

Důležité je říct, že se Rada nezabývá veškerou reklamou, kterou na trhu nalezneme. Kromě televizní reklamy se tak zabývá reklamou v tisku, v kinech, v rozhlasovém vysílání, na internetu, v audiovizuální produkci a na plakátových plochách zásilkových služeb. Čím se nezabývá nikdy a za žádných okolností, je politická a volební reklama ve všech formách. Velmi sporné jsou také případy, kdy se problém odráží spíše do právního odvětví než do etického. Pokud se Rada rozhodne, že je reklama závadná, může podat odborný posudek na příslušný živnostenský úřad, který má pravomoc udělit za takovou reklamu finanční pokutu.

 

Na webových stránkách Rady pro reklamu lze mimo jiné najít seznam řešených kauz i s případným výsledkem. Jako výhodu samoregulace reklamy lze vidět fakt, že tento mechanismus je velmi flexibilní a může se velmi rychle přizpůsobit mediálnímu a reklamnímu trhu.