Instituce v ČR vykonávající finanční činnost a jejich kompetence

Finanční činností se ve veřejnoprávní oblasti rozumí finanční činnost státu, jejímž předmětem jsou veřejné finance, tedy peněžní vztahy týkající se zejména státního rozpočtu, místních rozpočtů, státních účelových fondů, státních, krajských a místních organizací, organizačních složek státu a územních samosprávných celků.

 

Finanční správou České republiky je pak soustava správních orgánů pro výkon správy daní. V ČR existují tyto orgány finanční správy:

 1. Generální finanční ředitelství
 2. Odvolací finanční ředitelství
 3. Finanční úřady

 

Generální finační ředitelství sídlí v Praze a je podřízeno Ministerstvu financí. Řídí jej generální ředitel a náplní této instituce je:

 • podílí se na přípravě návrhů právních předpisů v oboru své působnosti, 
 • provádí řízení o správních deliktech,
 • vede centrální evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,
 • vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy a další.

 

Přičemž je zároveň bezprostředně nadřízeným služebním úřadem Odvolacího finančního ředitelství a finančních úřadů.

 

Odvolací finanční ředitelství sídlí v Brně, řídí jej ředitel a jeho činnost spočívá ve:

 • vykonávání působnosti správního orgánu nejblíže nadřízeného finančním úřadům,
 • vykonávání působnosti dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek,
 • vykonávání působnosit kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní, atd.

 

Finanční úřady vykonávají působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu. Sídlem finančního úřadu je sídlo vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu.

 

V ČR máme pro každý kraj jeden finační úřad, a dále jeden pro hlavní město Prahu a jeden Specializovaný finační úřad, jehož sídlem je hlavní město Praha. Zatímco výše zmíněné instituce mají celostátní věcnou působnost, specializovaný finanční úřad je příslušný pouze pro vybrané subjekty, např. pro banky, spořitelní a úvěrová družstva, pojišťovny či investiční fondy.

 

Každý finanční úřad řídí jeho ředitel. Mezi kompetence finačních úřadů patří zejména:

 • správa daní,
 • vybírání a vymáhání peněžitých plnění, která uložily orgány finanční správy,
 • převádíění výnosů daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
 • vykonávání finanční kontroly,
 • přezkoumávání hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávání dozoru nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy, aj.