Základní pojetí profesních komor, jakožto zájmové samosprávy.

Co jsou to profesní komory?

Profesní komory jsou samosprávné zájmové profesní organizace. Profesní komory jsou rovněž nepolitické stavovské organizace, které sdružují osoby vykonávající určité povolání. Osoby vykonávající toto určité specifické povolání jsou zapsány ve speciálních seznamech, které komora vede. Profesní komora je právnickou osobou. Jejich úkolem je výkon veřejné správy na určitém úseku (lékaři, zubaři, lékárníci, advokáti, exekutoři, apod.), chrání profesní čest řemesla i členů komory a garantovat určitou kvalitu poskytování služeb. Profesní komora vede seznam osob, které poskytují danou službu.

 

K čemu slouží?

Svým členům i veřejnosti poskytuje informace důležité pro výkon daného povolání. Rovněž zveřejňuje zprávy o dění v dané oblasti, rozhodovací procesy, které uvnitř komory probíhají, svým členům posílá pozvánky na akce v rámci dané komory a má další velmi důležité funkce. Profesní komory dbají na odbornost svých členů a soulad jejich jednání s etikou, a to v souladu se zákonem a organizačním řádem komory. Komory garantují vysokou kvalitu služeb, odbornost svých členů, avšak také hájí jejich zájmy a potvrzují splnění podmínek pro výkon dané profese. Komora je oprávněna vydávat svým členům osvědčení, uplatňovat vůči nim disciplinární pravomoc, vydávat závazná stanoviska či řešit stížnosti na chování a výkon profese.

 

Komora může vyškrtnout svého člena ze seznamu té dané komory a pozastavit výkon jeho povolání. Komora je oprávněna vydávat rozhodnutí, proti kterému se může člen dané komory bránit žalobou, kterou podává k soudu.

 

Práva členů

Vůči profesním komorám mají její členové určitá práva. Mezi tato práva patří právo volit zástupce komor a sám být volen do orgánů profesní komory, využít pomoci komory k rozvoji vzdělání či využívat pravomoci komory při výkonu povolání. Současně mají členové komory povinnosti, které jim plynou z členství v příslušné komoře. Mezi povinnosti členů patří povinnost platit příspěvky, vykonávat své povolání odborně v souladu se zákony a etikou a dodržovat organizační řád komory. Dalšími povinnostmi členů jsou například povinnost oznámit komoře všechny rozhodné změny nebo uzavřít zákonné pojištění z výkonu své profese.

 

Organizace komor, její orgány a řád

Orgány komory mají právo samostatně spravovat svůj majetek. Dalším oprávněním orgánů profesních komor je přijímat členské příspěvky od svých členů, dotace, dary nebo spravovat další příjmy. Příjmy z pokut vybrané v rámci uplatněné disciplinární pravomoci členů jsou příjmem sociálního fondu profesní komory. Konkrétní orgány komor se liší dle jednotlivých komor. Každá profesní komora má svůj vlastní organizační řád, předpisy, příspěvky a další podmínky, které jsou upraveny v jednotlivých právních předpisech, které konkrétní profesní komoru upravují.

 

 

Mezi nejvýznamnější profesní komory v České republice lze zařadit Českou lékařskou komoru, Českou advokátní komoru, Českou lékárnickou komoru, Českou stomatologickou komoru, Českou exekutorskou komoru, Českou komoru architektů nebo Českou notářskou komoru.