Co je to a kdo pod ní spadá?

Samospráva je opakem státní správy. Jedná se o způsob vedení, řízení či rozhodování určitého společenství, které je kompetentní o svých záležitostech rozhodovat sám neboli autonomním způsobem. Samospráva v České republice představuje prvek demokratického státu a je rozdělena na územní, zájmovou a profesní.

 

Profesní samosprávu lze vyložit také pojmem profesní komory. Profesní komory jsou určitá společenství osob založené na povinném členství, které vzniká až splněním zákonných podmínek, resp. určitých kvalifikačních předpokladů k danému povolání na základě kterého je profesní komora založena, nikoliv pouhým zájmem stát se členem. Takovýchto profesních komor máme v České republice celkem dvanáct a mezi ně patří např. Česká advokátní komora, Notářská komora ČR, Lékařská komora, Komora daňových poradců ČR, Komora veterinárních lékařů, Česká komora architektů a jiné, jejichž názvy je možné najít na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu České republiky. Členství těchto komor je, jak už je výše zmíněno, povinné a většinou také placené.

 

Každá profesní komora má za cíl dohlížet nad vykonáváním povolání a dále také chránit vlastní zájmy svých členů. Ve svém zájmu zajišťují rozvoj vzdělání pro své členy a umožňují vykonání zkoušek pro zájemce, kteří se chtějí stát novými členy. Komora tedy sepíše svá pravidla a členové jsou povinni je dodržovat spolu s právním řádem České republiky.  Tato pravidla jsou tzv. stavovskými předpisy a jedná se o souhrn pravidel profesionální etiky a práv a povinností členů. Každá profesní komora má také své orgány, kterými je samospravována. Tyto orgány profesních komor pak mají pravomoc například zahájit tzv. kárné řízení (trestání) proti členům, kteří nedodrží stavovské či právní předpisy, a na základě tohoto řízení je možné jim členství odebrat a výkon povolání pozastavit. Každá komora se řídí svým zákonem, např. Česká advokátní komora je upravena zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, atp.

 

Profesní komory i přesto, že jsou v rámci samosprávy, mají vztah ke státní správě. Za prvé se jedná o tzv. veřejnoprávní korporace, které jsou zřízeny zákonem a za druhé tato samospráva musí být určitým způsobem kontrolována. Kontrolní činnost je v tomto případě svěřena jednotlivým ministerstvům či jiným správním orgánům, tj. například Ministerstvo spravedlnosti vykonává dohled nad Českou advokátní komorou.

 

Kromě výše zmíněných komor s povinným členstvím a povinnou kvalifikační zkouškou existují také komory s nepovinným členstvím, které se řadí mezi profesní samosprávu. Jedná se o Hospodářskou komoru a Agrární komoru. Vstoupit do takovýchto komor je nepovinné, na základě vlastního uvážení a pro možné výhody z členství plynoucí. Tyto komory se zapisují do veřejných rejstříků jako právnické osoby, ačkoliv jsou řízené zákonem.