Úřady práce poskytují kromě podpory v nezaměstnanosti i jiné dávky. Víte, jaké dávky jsou ukryty pod pojmy dávky státní sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči nebo pomoc v hmotné nouzi?

Zákonem o Úřadu práce České republiky byl ke dni 1. 4. 2011 zřízen Úřad Práce České republiky (dále jen "Úřad"). Jde o správní úřad s celostátní působností, jehož sídlem je Praha. Úřad má krajské pobočky pro každý kraj a pro hlavní město Prahu.

 

Úkolem Úřadu je především plnění úkolů v oblasti zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců v platební neschopnosti, evidence uchazečů o zaměstnání a vyplácení dávek v rámci státní sociální podpory.

Krajské pobočky Úřadu jsou poskytovatelem dávek státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči, pomoci v hmotné nouzi, dávek pěstounské péče, podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a jiné.

 

Druhy dávek státní sociální podrpory

Dávky státní sociální podpory jsou dvojího typu. Dávky poskytované podle výše příjmu, tj. příspěvek na dítě, na bydlení a porodné. A ostatní dávky, které zahrnují rodičovský příspěvek a pohřebné. Tato státní sociální podpora je upravena v zákoně o státní sociální podpoře.

 

Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou upraveny v zákoně o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.  Mezi ně patří příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.

 

Příspěvek na péči je určen pro fyzické osoby starší 1 roku z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, kdy osoba potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Upravuje jej zákon o sociálních službách. 

 

Pomoc v hmotné nouzi upravuje zákon o pomoci v hmotné nouzi a patří sem příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Je určena pro ty, kteří nemají dostatek finančních prostřeků k zajištění základních životních potřeb.

 

Dávky pěstounské péče zahrnují příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměnu pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla, příspěvek při ukončení pěstounské péče. Upraveny jsou v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí.

 

Podpora v nezaměstnanosti je upravena v zákoně o zaměstnanosti a může ji pobírat ten, kdo je mj. zařazen a veden v evidenci uchazečů o zaměstnání u krajské pobočky.

 

Správní řízení ve výše zmíněných případech se řídí zákonem o Úřadu práce České republiky a správním řádem. Úřad práce ČR rozhoduje ve správním řízení v I. stupni, o odvoláních proti rozhodnutí Úřadu práce ČR pak rozhoduje ministerstvo.