Kdy Vás může zaměstnavatel převést na jinou práci bez Vašeho souhlasu nebo kdy můžete žádat o převedení? Tento článek Vám dá odpověď.

Jednou z náležitostí pracovní smlouvy je i stanovení druhu práce, který bude zaměstnavatel vykonávat. Základním pravidlem je, že převést zaměstnance lze pouze změnou pracovní smlouvy se souhlasem zaměstnance i zaměstnavatele. Zákoník práce pro toto pravidlo stanovuje výjimky.

 

Existují případy, kdy je zaměstnavatel povinen převést zaměstnance na jiný druh práce ihned, jakmile to dovolí jeho provozní možnosti a to pokud:

 

 • Zaměstnancův zdravotní stav není způsobilý k výkonu práce, nesmí tuto práci konat z důvodu úrazu z povolání, nemoci z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí. K tomu je nutné lékařské posouzení nebo rozhodnutí orgánu státní správy či sociálního zabezpečení.
 • Těhotná, kojící žena nebo matka dítěte mladšího devět měsíců vykonává práci, kterou tyto ženy vykonávat nemohou z důvodu ohrožení těhotenství nebo mateřského poslání. A pokud taková žena pracuje v noci a o přeložení požádá.
 • Je-li zaměstnanec pracující v noci k této práci nezpůsobilý na základě lékařského posudku.
 • Je nutná ochrana jiných osob kvůli infekčnímu onemocnění.
 • Je vydáno pravomocné rozhodnutí soudu o této záležitosti.

 

Na druhé straně ale existují i případy, kdy zaměstnavatel může zaměstnance převést na jinou práci, a to i bez souhlasu zaměstnance pokud:

 

 • Zaměstnanec dostal výpověď z důvodu neplnění sjednaných požadavků pro výkon práce.
 • Proti zaměstnanci bylo zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele. Převedení je možné na dobu do pravomocného skončení trestního řízení.
 • Je to nutné k odvrácení živelné nehody, události nebo ke zmírnění jejích následků.
 • Zaměstnanec ztratil potřebné předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon této práce. To lze však pouze dočasně na dobu maximálně 30 pracovních dnů.

 

Existuje ještě možnost převést zaměstnance z důvodu prostoje nebo přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy. V takových situacích je nutný zaměstnancův souhlas a musí za práci dostat minimálně mzdu průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením. Pokud zaměstnanec v těchto případech nesouhlasí, náleží mu náhrada mzdy ve výši 80% při nezaviněném prostoji a nejméně 60% při nepříznivých povětrnostních vlivech či živelné události.

Pro všechny výše uvedené možnosti platí, že:

 

 • Zaměstnavatel projedná se zaměstnancem důvody a délku trvání převedení na jinou práci. V případě písemné smlouvy vydá písemné potvrzení s těmito informacemi.
 • Práce odpovídá zdravotnímu stavu, schopnostem a kvalifikaci zaměstnance.
 • Po odpadnutí důvodů nebo po uplynutí stanovené doby musí být zaměstnanec převeden na původní práci. Výjimku tvoří živelné události a nehody.