Jak souvisí právo a sport? Koho a čeho se týká?

I když se to na první pohled nezdá, právo se dotýká i oblasti sportu. Pokud Vás zajímá, kdo bude odpovědný za vaše případné zranění ve fitness centru, čtěte dále.

 

Podle zákona o podpoře sportu je sport každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.

 

Sportovní normy a pravidla

Ve sportu se můžeme setkat s psanými normami i nepsanými pravidly. Nepsaným pravidlem jsou určité sportovní zvyklosti. Ty jsou již dlouhou dobu dodržovány a respektovány. Psaná pravidla se týkají zejména technických věcí (rozměry fotbalového hřiště, hokejová výstroj hráče apod.), dále také upravují jednání osob podílejících se na daném sportu (například rozhodčí). Tato pravidla vytvářejí sportovní organizace jak na světové úrovni (například IIHF – Mezinárodní hokejová federace), tak na úrovni země či klubu (například ČOS – Česká obec sokolská). Důležité však je, aby byly sportovní normy v souladu s těmi právními.

 

Odpovědnost

Předně je třeba si uvědomit, že sportování je činnost, kterou provádíte dobrovolně a s vědomím svého zdravotního stavu. I zde je nutno mít na paměti princip prevence a počínat si tak, aby bezdůvodně nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku. Pokud tedy máte jakékoli zdravotní omezení, je třeba to oznámit trenérovi nebo osobě, která vede sálovou lekci. V případě, že si najmete osobního trenéra, může si od Vás vyžádat potvrzení od lékaře, že můžete cvičit. To je vhodné požadovat zejména u lidí, kteří trpí vážnými onemocněními jako je např. cukrovka nebo srdeční choroby. Důležité je také, aby měl trenér sjednáno pojištění odpovědnosti. V některých fitness centrech po Vás mohou vyžadovat, abyste podepsali, že cvičíte na vlastní riziko. Pokud se však zraníte vinou fitness centra (např. špatně seřízený stroj), můžete žádat o náhradu škody. K tomu je třeba, aby byla porušena určitá povinnost, vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody, dále zavinění, ať už úmyslné nebo nedbalostní. Samozřejmostí je dodržování provozních řádů fitness center a pokynů personálu.

 

Dnes existuje obrovské množství různých sportů a je téměř nemožné, aby jeden předpis obsáhl takové množství norem. Proto je vhodné se informovat vždy u příslušné organizace či klubu, který daný sport provozuje, abychom předešli zbytečným problémům a nepříjemným situacím.