Je nepochybné, že mateřství je důležité životní období mající významný vliv nejen na osobní, ale i pracovní život ženy (ale i muže). A jaký vliv má na jejich finance?

Aby se žena zčistajasna neocitla bez finančních prostředků, jsou jim poskytovány různé druhy peněžitých dávek, které se však řídí odlišnými pravidly. V první řadě si proto objasníme rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou, abychom si mohli rozebrat možnosti práce v těchto obdobích.
 

Mateřská dovolená náleží pouze zaměstnankyni, a to v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě, a to po dobu 28 týdnů (37 týdnů porodila-li zároveň 2 nebo více dětí). V tomto období jí náleží peněžitá pomoc v mateřství (dále jen „PPM“), což je dávka nemocenského pojištění upravena zákonem o nemocenském pojištění. Poskytuje se po tzv. podpůrčí dobu, což je oněch výše zmíněných 28 či 37 týdnů. Při pobírání PPM může maminka pracovat, ale pouze v případě, že jde o jiné zaměstnání, než ze kterého se jí PPM vyplácí. To znamená, že v té době není možno vykonávat práci, ze které bylo odváděno pojistné na nemocenské pojištění a ze kterého se také vypočítávala výše PPM. Je však možno vykonávat práci na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, se svým zaměstnavatelem je možno uzavřít další pracovní smlouvu, avšak na jiný druh práce, než je sjednán v platné pracovní smlouvě. Shrneme-li si to, maminky-zaměstnankyně mohou pobírat PPM a zároveň pracovat pouze v případě, že jde o jiné zaměstnání, než ze kterého se jim PPM vyplácí. Osoby samostatně výdělečně činné nemohou po dobu pobírání PPM vykonávat samostatnou výdělečnou činnost osobně vůbec.

 

K prohloubení péče o dítě má zaměstnankyně/zaměstnanec právo na rodičovskou dovolenou, což je omluvené pracovní volno bez nároku na náhradu mzdy. V jejím průběhu má dotyčná osoba právo na rodičovský příspěvek, což je dávka státní sociální podpory. Přísluší vždy jen jednomu z rodičů, který celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Celková výše činí 220 000,- Kč a vyplácí se nejdéle do 4 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek náleží po ukončení pobírání PPM, pokud však osoba nárok na PPM nárok nemá, přísluší jí rodičovský příspěvek od narození dítěte. Při pobírání daného rodičovského příspěvku není práce zaměstnance/zaměstnankyně omezena, může se klidně vrátit na plný či jiný úvazek do práce dle původní pracovní smlouvy (klidně i na stejný druh práce, což je rozdíl oproti období mateřské dovolené). Osoba může pro svého zaměstnavatele vykonávat rovněž i jinou práci, a to na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Mohou rovněž vykonávat práci pro jiného zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné mohou svou činnost vykonávat neomezeně.