O čerpání mateřské a rodičovské dovolené se hovoří čím dál více, převážně s každoroční snahou zvyšovat finanční podpory. Co tyto pojmy skrývají? Kdy na kterou z těchto dovolených máme nárok? Jaké jsou mezi nimi základní rozdíly? V čem spočívají?

Právní úpravu obou těchto institutů bychom nalezli v zákoníku práce, který popisuje základní nároky a kritéria, která musí být dodržena pro možnost čerpání těchto dovolených.

 

Co je mateřská dovolená?

Mateřská dovolená je spojena se samotným porodem, proto je primárně určena pro ženu – matku. Zákon však umožňuje i případy, kdy na mateřskou dovolenou může nastoupit i muž, ale musí se jednat o například svobodného muže či rozvedeného muže bez družky. Zákon totiž domýšlí i možnost, že se mohou stát neočekávané okolnosti, kdy muž například s novorozeným dítětem zůstane sám jako vdovec a je nutné poskytnout i v tomto případě důkladnou péči o novorozence. V průběhu mateřské dovolené, zůstaňme při nejobvyklejší situaci, žena dostává peněžitou pomoc, která je čerpána z nemocenského pojištění. Hovoříme o tzv. PPM, tedy peněžité pomoci v mateřství, která tvoří 70 % vyměřovacího základu příjmu. Dovolenou čerpáme po dobu 28 týdnů (v případě narození dvou a více dětí je tato doba zvýšena na 37 týdnů či je tato prodloužená doba čerpána, jedná-li se o ženu ovdovělou, rozvedenou či neprovdanou). Zpravidla žena nastupuje na mateřskou dovolenou od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku 8. týdne před tímto dnem. Mateřská dovolená nikdy nesmí být kratší než 14 týdnů a v žádném případě nesmí skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

 

Co je rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená náleží jako druhá v pořadí po dovolené mateřské. Jedná se o období, kdy má být prohlubován vztah a péče o dítě a zaměstnavatel je z tohoto důvodu povinen poskytnout zaměstnankyni (i v případě, že se nejedná o biologickou matku dítěte) či zaměstnanci (bez dalších kritérií) na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená může být poskytnuta v rozmezí, které si sám žadatel určí, nicméně nesmí překročit období do 3. roku věku dítěte a nesmí být zažádáno o dovolenou kratší než 1 měsíc. Je zde dokonce umožněno, že oba rodiče se mohou v čerpání střídat nebo zažádat oba najednou. V případě, že by oba rodiče dítěte zažádali o rodičovskou dovolenou, je jím to taktéž umožněno, ale s tím omezením, že dávky státní sociální podpory pobírá pouze jeden z nich. Celková výše rodičovského příspěvku činí 220 tisíc korun a rodiče jej mohou čerpat až do 4 let věku dítěte (po třech letech však musí dojít k dohodě se zaměstnavatelem o případném 4. roce čerpání této dovolené).

 

Dělá Vám zaměstnavatel potíže? Na to nemá nárok! Ani jedna z těchto dovolených nemá vliv na trvání pracovního poměru. Sám zaměstnavatel je povinen vyhovět Vaší žádosti k poskytnutí té či oné dovolené. Máte dokonce nárok na zařazení na původní pozici a pracoviště, a to tak, jak je stanoveno v pracovní smlouvě.