Máte na ni nárok?

Mezinárodní soukromé právo je většině laiků pochopitelně zcela neznámé. I vám se ale může bohužel  lehce stát, že právě v této oblasti budete nějaké ty znalosti potřebovat. Představte si situaci, kdy někdo, kdo žije v jedné ze zemí Evropské unie (nevztahuje se na Dánsko), na vás podá žalobu. Soud probíhá v jiné zemi EU než v Česku – tudíž „přes hranice“. Jenže co teď?

 

Situace se může zdát na první pohled bezvýchodná. Pamatujte však, že na pomoc v přeshraničním sporu máte nárok, pokud splňujete následující podmínky:

-          jste občanem ČR (máte-li na území ČR trvalý pobyt nebo jestliže se na území ČR obvykle zdržujete)

-          jste cizinec, jemuž byl udělen azyl na území ČR

-          jste cizinec, který na území ČR v souladu se zvláštními předpisy pobývá nepřetržitě po dobu delší než 90 dnů

 

Jestliže splňujete výše zmíněné podmínky a nejednáte jako právnická osoba (ta v ČR ani jiném členském státě EU nikdy nemá nárok na bezplatnou právní pomoc), měl by následovat další krok, a to vyplnění žádosti o zajištění pomoci v přeshraničním sporu v rámci EU a její předání mezinárodnímu odboru Ministerstva spravedlnosti ČR (dále jen jako „Ministerstvo“). Zde vám také podají informace o vyplnění žádosti se všemi náležitostmi, případném odstranění chyb a souvisejících lhůtách (lhůty opravení či vyřízení žádosti).

 

Nezapomeňte  také společně s žádostí sdělit (jde o vaši povinnost), zdali jste požádali o právní pomoc přímo příslušný orgán jiného členského státu či nikoliv.

 

Ministerstvo je povinno žádost přijmout, vyplněnou předat příslušnému orgánu daného státu EU a vám její předání potvrdit.

 

Ministerstvo má ale také právo uznat vaši žádost jako bezdůvodnou a zamítnout ji (pakliže nesplňujete všechny podmínky, nebo pokud do uvedené lhůty neodstraníte vady žádosti, nebo pokud se nejedná o přeshraniční spor). V souvislosti s tímto zamítnutím může také rozhodnout, abyste  uhradili (zcela nebo zčásti) náklady, které byly s vaší žádostí dosud vynaloženy.

 

I v případě, že Ministerstvo vaší žádosti nevyhoví, se můžete obrátit se žádostí přímo na příslušný orgán daného státu EU.

 

I to je jedním z důvodu, proč byste neměli na nic čekat – vyřízení žádosti si může vyžádat hodně času.