Jaká je mezinárodní právní úprava ochrany vlastní tvůrčí duševní činnosti?

Právo duševního vlastnictví dělíme na práva průmyslová a práva autorská (a tomu příbuzná). Mezi průmyslová pak patří patenty, průmyslové a užitné vzory, ochranné známky a zeměpisná označení.

 

V českém právním řádu tuto tvůrčí duševní činnost ochraňují především tyto zákony: zákon autorský, zákon o ochranných známkách, o užitných vzorech, o ochraně průmyslových vzorů a zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.

 

V mezinárodním měřítku je ochrana duševního vlastnictví nezbytnou součástí mezinárodního obchodu. Cílem této ochrany je zajistit právní čistotu zboží, které je předmětem obchodní transakce.

 

Ochranu průmyslového vlastnictví již upravila Pařížská unijní úmluva z roku 1883, v roce 1886  byla uzavřena Bernská úmluva pro ochranu autorského práva, v roce 1891 Madridská dohoda pro zápis známek a nejnovější ochranu právu duševního vlastnictví představuje dohoda TRIPS, která z předchozích úmluv vychází a z velké části na ně odkazuje.

 

Dohoda TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property RightS- Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví ) byla uzavřena v rámci WTO v roce 1994. Dle této dohody je zaručeno stejné zacházení a přístupy ke všem subjektům z členských zemí WTO.  TRIPS upravuje tyto pojmy a jejjich ochranu práva duševní vlastnictví: 

 

Průmyslové vzory

Členové poskytnou ochranu nezávisle vytvořeným průmyslovým vzorům, které jsou nové a původní. Majitel chráněného průmyslového vzoru bude mít právo zabránit třetím stranám, které nemají jeho souhlas, aby vyráběly, prodávaly nebo dovážely výrobky, které zahrnují nebo obsahují vzor, který je napodobeninou nebo v podstatě napodobeninou chráněného vzoru, jestliže se taková jednání uskutečňují pro komerční účely.

 

Patenty

Mohou být uděleny na jakékoli vynálezy bez ohledu na to, zda jde o výrobky nebo výrobní postupy ve všech technických oblastech, za předpokladu, že jsou nové, obsahují tvůrčí činnost a jsou průmyslově využitelné. Členové mohou vyloučit z patentovatelnosti vynálezy, u nichž je na jejich území ochrana před komerčním využitím nezbytná k ochraně veřejného pořádku nebo morálky, včetně ochrany života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, nebo k zabránění vážnému zasažení životního prostředí za předpokladu, že taková výluka se neděje pouze proto, že využití je zakázáno jejich právem.


Topografie a integrované obvody

Členové budou považovat za nezákonná následující jednání, jsou-li uskutečňována bez povolení majitele práva: dovoz, prodej, nebo jinou distribuci pro komerční účely chráněné topografie, integrovaného obvodu, v němž je chráněná topografie zahrnuta nebo výrobku zahrnujícího integrovaný obvod pouze tehdy, pokud i nadále obsahuje nezákonně reprodukované topografie. Členové mohou stanovit, že ochrana zanikne 15 let po vytvoření topografie.


Ochrana nezveřejněných informací

Fyzické a právnické osoby budou mít možnost zabránit, aby informace, které mají právoplatně ve své moci, byly zveřejněny, sděleny třetím osobám nebo získány nebo užity třetími osobami bez jejich souhlasu způsobem, který je v rozporu s čestnou komerční praxí.

 

Autorské právo

Odkazuje na čl. 1 - 21 Bernské úmluvy a příloze k ní, autorskoprávní ochrana nebude poskytnuta myšlenkám, postupům, výrobním metodám nebo matematickým pojmům jako takovým, nýbrž jejich vyjádření.


Ochranná známka

Ochrannou známku tvoří jakékoli označení nebo jakákoli kombinace označení, způsobilá odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků. Taková označení, zvláště pak slova, včetně osobních jmen, písmen, číslovek, obrazových prvků a kombinací barev, jakož i jakákoli kombinace těchto označení budou způsobilé být zapsány jako ochranná známka. První zápis a každá obnova zápisu ochranné známky bude provedena na období ne kratší než sedm let. A zápis ochranné známky bude obnovitelný neomezeně.

 

Zeměpisná označení

Jsou označeními, která určují zboží jako zboží, pocházející z území Člena, oblasti nebo místa tohoto území, jestliže lze danou jakost, pověst nebo jiné charakteristické znaky zboží připsat v podstatě jeho zeměpisnému původu. Členové zajistí zainteresovaným stranám právní prostředky, které by zabránily užívání jakýchkoli způsobů označení nebo prezentace zboží, které uvádí nebo naznačuje, že dotyčné zboží pochází z jiné zeměpisné oblasti a jakékoli užívání, které představuje akt nekalé soutěže.

 

Dohoda TRIPS stanovuje minimální standard ochrany práv k duševnímu vlastnictví, státy mají povinnost zajistit řízení na ochranu těch, jejichž práva byla porušena.