Co to je, jak funguje a k jakým trestným činům se vztahuje?

Účinná lítost je pojem, jejž ne každý zná, a pokud ano, nemusí si být zcela jist jeho definicí. Ve skutečnosti je ale velmi dobré vědět, k čemu tento právní institut slouží a kdy se na něj lze odvolat – týká se totiž většinou zcela běžných životních situací.

 

Účinná lítost je v trestním právu jeden z důvodů zániku trestní odpovědnosti po boku institutu promlčení trestního stíhání. Ve zkratce - účinná lítost slouží k tomu, aby pachateli trestného činu byla přislíbena beztrestnost v případě, že trestný čin, který spáchal, nemá žádné škodlivé následky nebo je pachatel schopný jim zamezit či je napravit. Ovšem pozor, účinná lítost se samozřejmě netýká všech trestných činů – jen těch, které jsou vymezené v trestním zákoníku, konkrétně v § 33. Patří mezi ně například šíření poplašné zprávy, nepřekážení trestnému činu, šíření nakažlivé nemoci z nedbalosti, ale také neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku nebo porušení oznamovací povinnosti v daňovém přiznání. To všechno jsou situace z každodenního života, u kterých za splnění určitých podmínek může dojít k zániku trestněprávního vztahu. Tyto podmínky jsou následující:

  1. Trestný čin byl dokonán, ale nebylo o něm ještě pravomocně rozhodnuto.
  2. Trestný čin, jenž byl spáchán, je uveden ve výčtu trestných činů v § 33 trestního zákoníku.
  3. Pachatel musí VŽDY dobrovolně (z vlastní vůle) škodlivému následku trestného činu zamezit nebo jej napravit anebo učinit o trestném činu oznámení v době, kdy škodlivému následku trestného činu může být ještě zabráněno.
  4. Oznámení musí pachatel učinit státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, v případě vojáků svému nadřízenému.

 

Důležité je ještě říci, že co se týká mladistvých, zde zákon účinnou lítost upravuje malinko jinak. Podmínky jsou více méně stejné až na pár odchylek, a to:

  1. Účinnou lítost u mladistvých pachatelů lze aplikovat u provinění, na které podle zákona není stanovena sazba odnětí svobody vyšší než 5 let.
  2. U mladistvého pachatele a nápravy škodlivého následku platí, že může stačit pouze dobrovolný pokus o jeho nápravu, čímž pachatel jasně projevuje snahu napáchané škody odčinit.

 

Obdobně jako pro dospělé pachatele, i zde platí, že čin nesmí mít trvale nepříznivý následek pro poškozeného nebo pro společnost.

 

POZOR! Za škodlivý následek lze považovat pouze následek, který vznikl dokonaným trestným činem. Může se jednat o těžší následek, ale vlastně i o jakoukoliv formu škody způsobené pachatelovým jednáním.
 

Účinnou lítost lze poměrně snadno zaměnit s tzv. okolnostmi vylučujícími protiprávnost činu. Zde je rozdíl v tom, že podmínky a doba, v nichž byl čin, který by byl jinak považován za trestný, spáchán, umožňují jeho beztrestnost. Podrobněji jsme o nich ale psali v jednom z našich předchozích článků.

 

Nejčastěji se o účinné lítosti mluví v souvislosti s výživným. Samozřejmě i zde, při činu zanedbání povinné výživy, lze využít tohoto institutu.