Poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům a jejich práva.

Pobyt dítěte v nemocnici je někdy bohužel nevyhnutelný. V takovém případě je třeba vědět, na co má a nemá malý pacient či jeho rodiče právo a předejít tak nedorozumění nebo zbytečným neshodám s personálem nemocnice.

 

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že odpovědnost za péči o dítě mají vždy jeho zákonní zástupci. Nelze se tedy domnívat, že umístěním dítěte do zdravotnického zařízení toto zařízení odpovědnost přebírá. Jakákoli změna v rodičovské odpovědnosti nastává pouze rozhodnutím soudu.

 

Nepřetržitý kontakt

Nezletilý pacient má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen. Je však nutné dbát ochrany zájmů nejen nezletilého, ale případně i ostatních přítomných pacientů. Také může nastat situace, kdy si samotné dítě přítomnost rodiče nepřeje. Může dle zákona požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyla přítomna určitá osoba, uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává. Zde se tedy již dostáváme k názoru dítěte.

 

Názor dítěte

Je nezbytné zohledňovat názor dítěte, který se vyvíjí postupně s věkem a rozumovou vyspělostí. Zákon stanoví věkovou hranici 14 let, kdy je dítě již dostatečně vyspělé, aby vyjádřilo svůj názor. I tuto věkovou hranici je však nutné brát v souvislosti s konkrétním dítětem a jeho rozumovou vyspělostí. Pokud nastane situace, kdy dítě nemůže rozhodnout o provedení lékařského zákroku, pak rozhodnou zákonní zástupci, případně soud. V každém případě je nutné chránit život a zdraví dítěte. Dokonce i v případě nesouhlasu obou rodičů s provedením nezbytného zákroku vedoucího k záchraně života (např. krevní transfuze) musí lékař postupovat lege artis a tedy tento názor rodičů nerespektovat.

 

Informační povinnost

Rodiče mají povinnost sdělit dítěti potřebné informace, aby si mohlo utvořit vlastní názor. Platí to samozřejmě pouze v případě, že je dítě schopné si takový názor utvořit a sdělit ho svým rodičům.

 

Dále má nezletilý pacient právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky, je-li k takovému úkonu přiměřeně rozumově a volně vyspělý. V opačném případě má toto právo zákonný zástupce.

 

Neshoda rodičů

Dle zákona rodiče jednají ve vzájemné shodě, nicméně praxe je často jiná. V případě, že se rodiče neshodnou, pak na návrh rodiče rozhodne soud. Pokud je třeba rozhodnout bez prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám, musí ale neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věcí.

 

Neshoda rodičů a dítěte

V případě, že rodiče souhlasí s provedením určitého lékařského zákroku, ale dítě ve věku od 14 let tomuto odporuje, musí rozhodnout soud.

 

Vždy je ale třeba každý případ posuzovat zvlášť. Každé dítě je jiné a co se týče například nepřetržité přítomnosti rodiče u lůžka v nemocnici, může být někdy spíše na škodu. Nejlepším řešením je rozumná domluva s lékaři a sestrami, neboť tito nejenže mají s různými případy bohaté zkušenosti, ale ani nejsou ovlivněni emocemi jako mohou být rodiče dítěte.