Jak dlouho můžu pracovat u zaměstnavatele na dobu určitou a kdy je povinen mi dát smlouvu na dobu neurčitou?

Pracovní poměr je vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Jedná se o smluvní vztah, kdy se jeden účastník (zaměstnanec) zavazuje pro druhého účastníka (zaměstnavatele) vykonávat práci. Pracovní poměr rozlišujeme na základě různých kritérií a jedním z nich je podle doby trvání, která je buď určitá nebo neurčitá. Pracovní poměr dle doby trvání se tedy rozlišuje podle toho, zda je v pracovní smlouvě ujednaný konec pracovního poměru.

 

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou není tolik preferovanou, avšak stále je to jedna z možností hojně využívaných. Většinou je tato náležitost sjednaná v pracovní smlouvě, ale není to její povinnou složkou. Doba trvání pracovního poměru může být sjednána několika způsoby. Buď přímým časovým údajem, kdy je tedy přesně vymezeno datum od kdy do kdy bude zaměstnanec vykonávat práci pro zaměstnavatele, nebo uvedením časového období podle týdnů, měsíců či let, kdy zaměstnavatel může sjednat pracovní poměr se zaměstnancem pouze na určitý stanovený časový úsek. Další a také hojně využívanou možností je založení pracovního poměru na dobu trvání určitých prací, kdy je nutné něco vykonat, nebo na základě jiných, konkrétním datem neohraničených, objektivně zjistitelných skutečností, což znamená například jako náhradu na dobu mateřské dovolené jiného zaměstnance. Pokud není konec pracovního poměru stanoven v pracovní smlouvě, znamená to, že se sjednává pracovní poměr na dobu neurčitou.

 

Pracovní poměr na dobu určitou má zákonné limity. Může být uzavřen maximálně na tři roky a po těchto třech letech následuje rozvázání pracovního poměru, uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou anebo se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou na opakování či prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou. Jestliže nastane ta poslední možnost, je dané, že tento pracovní poměr může být opakován nejvýše dvakrát. Za opakování se považuje i prodloužení pracovního poměru sjednaným v pracovní smlouvě jako „dohoda o změně pracovní smlouvy“ nebo i pokud se sjednává nový pracovní poměr s jiným druhem práce. Nový pracovní poměr na dobu určitou lze opakovat tehdy, pokud od předchozího pracovního poměru uplynuly minimálně tři roky. Znamená to tedy, že u jednoho zaměstnavatele lze na dobu určitou strávit maximálně 9 let a poté, pokud chceme setrvat, musí uplynout 3 roky či sjednat pracovní smlouvu na dobu neurčitou.

 

Existují výjimky, pro které tato omezení neplatí. Jedná se o pracovní poměry sjednaný mezi agenturami práce, pracovní poměry učitelů, které mají svoji úpravu, pokud se jedná např. o sezonní práce, kdy zaměstnavatel má provozní důvody k opakování nebo v rámci zaměstnávání cizinců na konkrétní povolení.