Může dítě nebo mladistvý mít příjem z výkonu práce?

Před vymezením pracovních podmínek mladistvých je třeba si vymezit i termín mladistvý a jeho rozdíl oproti dítěti s ohledem na výkon práce. Dítětem se dle zákona rozumí fyzická osoba, která je mladší patnácti let nebo starší, pokud nemá ukončenou školní docházku, a to až do doby jejího ukončení. Ze zákona je dětem s neukončenou školní docházkou zakázáno dávat práci s výjimkou umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti – tehdy je to dovolené. Mladistvým je pak každý zaměstnanec, který nedovršil osmnáct let. Tito mladiství zaměstnanci mohou vystupovat v pracovněprávních vztazích sami za sebe, tj. mohou podepisovat pracovní smlouvy či dohody o provedení prací mimo pracovní poměr, avšak nejdříve po dni svých patnáctých narozenin a po ukončení povinné školní docházky. Pokud se tak stane a zákonný zástupce mladistvého s tím nebude souhlasit, není možné, aby za něj rozvázal jeho pracovní poměr nebo jinou smlouvu o výkonu práce – mladistvý za sebe již zodpovídá v tomto směru sám.

 

Zákoník práce vymezuje povinnosti zaměstnavatele vůči mladistvému zaměstnanci, co se týká zadávání práce. Je povinností zaměstnavatele, aby vytvářel takové podmínky, které budou příznivé pro všestranný rozvoj jak tělesných, tak duševních schopností mladistvých. Práce, jež bude zaměstnavatelem určována, smí být pouze taková, aby byla přiměřená fyzickému a rozumovému stavu mladistvému, například je tedy zakázáno zadávat takové práce, při nichž by byli vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu (př. práce pod zemí). Mladiství zaměstnanci mají také rozdílný režim a zvýšenou péči co se týče jejich podmínek v práci. Zejména se jedná o práce přesčas, práce v noci či o přestávky. Práce v noci je pro mladistvé ze zákona zakázána, avšak s výjimkou, že ti, co dosáhli věku šestnáct let, mohou pracovat v noci, ale pouze po dobu jedné hodiny a taková práce smí být vykonávána pouze pod dohledem dospělého zaměstnance. Noční práce musí bezprostředně navazovat na jeho práci v denní dobu. Délka denní směny nesmí překročit osm hodin a v takové době je zaměstnavatel povinen poskytnout přestávku, a to nejdéle po čtyřech a půl hodinách nepřetržité práce.

 

K zaměstnávání mladistvých je potřeba povolení úřadu práce. Každý zaměstnavatel je pak povinen vést seznam mladistvých zaměstnanců, kteří jsou u něj zaměstnaní a na své náklady zařídit lékařské prohlídky, na jejichž základě pak může zaměstnavatel určit mladistvému zaměstnanci i práci.