Věděli jste, že poplatek musíte platit i za psa? Jaká je sazba, za jakého psa se platí a komu jej zaplatit?

Každý ví (nebo alespoň tuší), že je povinen hradit poplatky za odpady či vodné a stočné. Ale věděli jste, že pokud máte psa, musíte za něj také platit poplatek? Jedná se o jednu z povinností, které obyvatelé obce mají vůči obci, ve které bydlí.

 

Poplatky za psa jsou vybírány obcemi a městskými částmi po celé naší republice. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců a platí ho držitel psa – tedy ten, kdo ho má u sebe. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území ČR. Někteří jsou od tohoto poplatku osvobozeni, jedná se o osobu nevidomou nebo bezmocnou, držitel průkazu ZTP/P, osoba provádějící výcvik asistenčních psů a osoby provozující útulek.

 

Sazba poplatku činí až 1.500,- Kč za kalendářní rok na jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. V každé obci se může výše poplatku a jeho podmínky lišit.

 

Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Každá obec či městská část si sama upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. Obce můžou nabízet i různé slevy a zvýhodnění např. za psa z útulku. Podrobnosti o jednotlivých poplatcích můžete najít na internetových stránkách obecních úřadů.