Dostal jsem botičku a obdržel blokovou pokutu? Co to znamená? Je možné se proti tomu nějak bránit?

Zákon míní škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně výslovně za přestupek označen. Jedná se o nižší protiprávní činy, než jsou trestné činy. Přestupky se projednávají v přestupkovém řízení. Cílem takového řízení je zjistit, zda se skutek, který je předmětem řízení, stal, zda je přestupkem a kdo je jeho pachatelem. Řízení je možné provádět třemi způsoby: ústní jednání, blokové řízení a příkazní řízení.

 

Blokové řízení

Toto řízení je jakási zjednodušená varianta řízení o přestupcích. K zahájení tohoto typu řízení je nutné splnit určité podmínky stanovené zákonem. Mezi tyto podmínky patří, že přestupek je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit. Proviněný z přestupku může pokutu zaplatit na místě, a pokud nemá prostředky, vydá se mu blok na pokutu na místě nezaplacenou. Tento „blok“ obsahuje poučení o způsobu zaplacení, lhůtu splatnosti, následky nezaplacení a další obecné náležitosti jako komu byla pokuta uložena, kdy k tomu došlo a za jaký přestupek je osobě pokuta ukládána. Převzetím dává proviněný souhlas s blokovou pokutou. Od 1. ledna 2019 je v těchto podmínkách změna a domluva bude opět možná jako jeden ze způsobů vyřízení přestupku. Tím tedy bude jednodušší pro „pachatele“ vyhnout se příkaznímu řízení, které přichází na řadu až tehdy, kdy nelze přestupek vyřešit v blokovém řízení a není pochyb, že se obviněný přestupku dopustil.

 

Pokuty v blokovém řízení jsou oprávněny ukládat a vybírat správní orgány, které mají v kompetenci projednávání přestupků (tj. obce s rozšířenou působností či komise pro projednávání přestupků). Dále mohou přestupky projednávat osoby pověřené a orgány určené přestupkovým zákonem mezi které patří Policie ČR, inspekce práce, strážník obecní policie aj.


Za přestupek, který lze projednat v blokovém řízení může správní orgán uložit pokutu až do výše 5.000,-Kč. Proti této výši ani proti uložení pokuty se nemůže proviněný nijak bránit ani se odvolat. Jestliže pachatel nezaplatí, pak se postupuje podle občanského soudního řádu.

 

Přestupky, které lze projednat pouze na návrh, nelze projednat v blokovém řízení. Mezi přestupky na návrh lze zařadit např. vyhrožování újmou na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnost či jiné hrubé jednání, úmyslné narušení občanského soužití nebo například urážka na cti. Přestupek, který je spáchán opakovaně, také nelze projednat v blokovém řízení, ale přechází do řízení příkazního, kde mu je možné uložit vyšší sankci. Proto se doporučuje blokovou pokutu uhradit ihned, popřípadě tak rychle, jak to jen bude možné, po obdržení bloku na pokutu na místě nezaplacenou.