Jak je definováno toto stádium trestného činu?

Pokus trestného činu je jedním ze stádií trestného činu vyplývající z ustanovení § 111 trestního zákoníku. Jedná se o tzv. obecnou formu trestného činu, kterou se rozumí forma, vyskytující se u všech úmyslných trestných činů.

 

Pokus trestného činu nese několik charakteristických znaků, kdy je pokus trestného činu popsán jako takové jednání pachatele, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu. Toto jednání je v bezprostřední návaznosti na předvídaný následek, avšak k tomuto následku, který je popsán v libovolné skutkové podstatě trestného činu, nedojde. Tím se liší pokus trestného činu od činu dokonaného. Dalším znakem je úmysl spáchat trestný čin a vůle samotného pachatele k dokonání trestného činu. V neposlední řadě právě také zmiňovaný nedostatek dokonání. V případě pokusu trestného činu se tedy zcela nerozvine tzv. kauzální nexus mezi jednáním a následkem. Všechny tyto znaky musí být kumulativně, tedy současně, splněny.

 

Jaká trestní sazba hrozí za pokus o spáchání trestného činu?

Je nutno zdůraznit, že pachatel je trestně odpovědný i za „pouhý“ pokus trestného činu. Na pokus trestného činu by mělo být, a je, nahlíženo jako na méně společensky škodlivé jednání než představuje samotný dokonaný trestný čin, právě na základě chybějící následku jednání. Faktem, že pachatel „pouhým“ pokusem nezapříčinil vysoce společensky škodlivý následek, je v některých případech možno pokus trestného činu kvalifikovat jako polehčující okolnost dle § 41 trestního zákoníku, která například spočívá v tom, že pachatel spáchal trestný čin poprvé, pod vlivem hrozby či nátlaku, způsobil menší škodlivý následek atd. V ostatních případech se dle zákona ukládá stejná sazba jako za dokonaný trestný čin, který měl být dle pachatelova úmyslu dokonán.

 

Je možno hovořit v některých případech o zániku trestnosti?

Ano. Pokud by se pachatel domáhal zániku trestnosti za (ukončený) pokus daného trestného činu, musí jednat dobrovolně a učinit takové kroky, které směřují k zabránění očekávaného následku, upustí od dalšího jednání, odstraní nebezpečí nebo pokus trestného činu oznámí v době, kdy hrozící nebezpečí mohlo být odstraněno, a to například policii či státnímu zástupci.