Jaké podmínky je třeba splňovat a co může být naopak překážkou k provozování živnosti?

Živnostenské podnikání je jedním z nejběžnějších a nejdostupnějších způsobů podnikání u nás. Při zakládání a následném provozování živnosti je však třeba pamatovat na to, že existují určité podmínky, které je třeba splňovat, a zároveň překážky, kterých je třeba se vyvarovat. Tyto instituty jsou upraveny zejména živnostenským zákonem.

 

Kdo může provozovat živnost?

Živnost mohou v České republice provozovat osoby fyzické i právnické. Pro provozování živnosti jsou fyzické osoby zejména povinny splňovat podmínky plné svéprávnosti a bezúhonnosti. Podmínka plné svéprávnosti však není absolutní. Zákon zde dává prostor pro podnikání i nezletilým osobám, kdy je možno plnou svéprávnost nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování určitého podnikání. Co se týče podmínky bezúhonnosti, zákon poskytuje negativní definici, kde zákonodárce stanovuje, že za bezúhonnou se pro účely živnostenského zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně a v souvislosti s podnikáním či předmětem podnikání, o který žádá nebo ohlašuje. I zde je ale třeba dbát zásady presumpce nevinny a do nabytí právní moci rozsudku na danou osobu hledět, jako by odsouzená nebyla a splňuje tak podmínku bezúhonnosti pro provozování živnosti. Občané České republiky prokazují svoji bezúhonnost výpisem z evidence rejstříku trestů.

 

Vedle těchto dvou všeobecných podmínek existují dále zvláštní podmínky provozování živnosti. Těmito rozumíme odbornou a jinou způsobilost, pokud je živnostenský zákon nebo jiné zvláštní předpisy pro daný druh podnikání vyžadují. V rámci odborné způsobilosti může být v určitých případech vyžadována také praxe v oboru. V takovém případě je třeba, aby daná osoba ještě před získáním živnostenského oprávnění vykonávala odbornou činnost náležející do oboru nebo příbuzného oboru živnosti. Za příbuzný obor je považován takový obor, který využívá stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí. Není nutností, aby předchozí odborná činnost byla vykonávaná pouze v pracovněprávním vztahu. Je možné takovou činnost vykonávat například jako osoba samostatně výdělečné činná na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti nebo jako osoba pověřena vedením obchodního závodu či odštěpného závodu. Odborná způsobilost není lokálně vázaná pouze na území České republiky. Je možno ji prokázat také dokladem o odborné kvalifikaci, který osvědčuje, že daná osoba vykonávala předmětnou činnost v jiném členském státě Evropské unie.

 

Překážky pro provozování živnosti, které vymezuje živnostenský zákon, jsou spojeny zejména s řízením o úpadku u daného podnikatele. Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, ode dne prodeje obchodního závodu v rámci zpeněžení majetkové podstaty, nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování obchodního závodu (případně ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování závodu). V samotném průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, provádět úkony související s živnostenským oprávněním jen s písemným souhlasem insolvenčního správce. Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba po dobu tří let, pokud soud pravomocně rozhodne o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek jejího majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo pravomocně rozhodne o zastavení insolvenčního řízení či případně zrušení konkursu, protože její majetek nepostačuje k uspokojení věřitelů. Živnostenský úřad může tyto výše popsané překážky prominout, nicméně dlužník musí prokázat, že splňuje předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění svých finančních závazků.

 

Zákon také poměrně striktně stanovuje, že dojde-li ke zrušení živnostenského oprávnění, nemůže po onu dobu tří let stejnou činnost provozovat nejen daná osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění, ale například také osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění této právnické osobě. Dikce zákona jde dokonce tak daleko, že zakazuje provozování stejné činnosti i právnické osobě, členem jejíhož statutárního orgánu je fyzická nebo právnická osoba, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy existovaly skutečnosti, které vedly ke zrušení živnostenského oprávnění oné právnické osoby. Pokud však daná fyzická nebo právnická osoba, prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti, které vedlo ke zrušení živnostenského oprávnění, zabránila, tak se na ní zákaz provozování činnosti vztahovat nebude.