Hojně využívaný insitut v běžném životě - jak na něj a jaké má výhody?

Plná moc je velmi užitečným a také hojně využívaným institutem zastoupení, který nám pomáhá usnadnit situace, kdy musíme něco vykonat vlastním jednáním, ale z určitého důvodu to není možné, a proto je potřeba se nechat zastoupit. Zastoupení lze rozdělit do tří základních skupin – zákonné, smluvní a na základě rozhodnutí soudu. Plná moc patří mezi zastoupení smluvní, neboť se strany dohodnou a sepíši jakousi smlouvu mezi nimi.

 

Strany plné moci jsou zastoupený, zvaný zmocnitel a zástupce neboli zmocněnec. Zmocnitelem je osoba, která předává určitá práva a povinnosti na zmocněnce, který je přijímá a na základě nich vykoná dané jednání, ke kterým byl zmocněn. Laicky řečeno, zmocnitel dává možnost někomu jinému, aby za něj jednal v určité věci. Ta daná věc musí být v plné moci vymezena, a to buď obecně nebo konkrétně. Obecným vymezením je například „ve všech věcech…“, což znamená, že zmocněnec může zmocnitele zastoupit ve všech jednáních souvisejících s danou situací. Konkrétním vymezením je pak například vyjmenování jednotlivých úkonů, které pak zmocněnec nesmí překročit, s výjimkou nutných případů, které musí zmocnitel dodatečně schválit. Plnou moc lze udělit jak fyzické, tak právnické osobě, avšak v případě právnické osoby vzniká právo jednat statutárnímu orgánu právnické osoby či osobě zmocněné statutárním orgánem. Plnou moc lze udělit i více zmocněncům na stejnou věc, avšak zmocnitel pak musí určit způsob jednání pro každého zvlášť a pokud tak neučiní, musí zmocněnci jednat společně. Pokud je tedy jasné, kdo komu plnou moc uděluje a rozmezí úkonů, zbývá už jen pár poslední podstatných náležitostí, konkrétně datum a podpis zmocnitele a podpis zmocněnce s doložkou „zmocnění přijímám“, která však není povinná. Podpis zmocnitele je pak nutné mít úředně ověřený.

 

Takové zmocnění netrvá po zbytek života, ale má omezenou platnost. Pokud byla plná moc sjednána pouze k zastupování určitého jednání, pak zaniká vykonáním daného jednání. Pokud ale byla zmocněna k úkonům neomezeným, pak lze plnou moc zrušit odvoláním ze strany zmocnitele nebo vypovězením ze strany zmocněnce. Další možností je samozřejmě smrt zmocněnce či zmocnitele.