Jaký je rozdíl mezi pěstounskou péči přechodnou a dlouhodobou? Jaké jsou její výhody a nevýhody?

Tématem pěstounské péče a osvojení jsme se již v našich článcích zabývali. Dnes se podíváme konkrétněji na jeden ze způsobů pěstounské péče, a to pěstounské péče na přechodnou dobu.

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPPD) se od té dlouhodobé liší právě tím, že v ní dítě může být umístěno maximálně po dobu 1 roku. Většinou má dát biologickým rodičům dítěte čas na to, aby se stihli připravit a zabezpečit tak jeho následnou výchovu. Dlouhodobá pěstounská péče může být ve své podstatě také přechodná (nikdo nemůže zaručit, že se pěstouni v průběhu péče o dítě nevymění), zákon o sociálně-právní ochraně dětí však tuto skutečnost upravuje tak, že dítě může být v péči jedné pěstounské rodiny do svých 18 let, v případě studia do 26 let. V tom druhém případě má PPPD poskytnout čas pro nalezení vhodné náhradní rodiny pro dítě.

 

Druhým rozdílem mezi dlouhodobou pěstounskou péčí a PPPD je ten, že do dlouhodobé se často umisťují už starší děti z důvodu neschopnosti najít pro ně náhradní rodinu. U PPPD se jedná převážně o velmi malé děti, jejichž první dny po narození jsou velmi důležité pro jejich další vývoj a i několik dní, které by konkrétní dítě mohlo místo v ústavním zařízení strávit v náhradní rodině, byť na přechodnou dobu, zde hraje velkou roli. Zde se zastavme – tato skutečnost je totiž hlavním důvodem pro existenci PPPD, kdy se má za to, že pokud je možnost, aby dítě ranou fázi svého vývoje strávilo v rodinném zázemí, je to pro něj vždy lepší než pobyt v kolektivním zařízení. Bohužel zde je celý kámen úrazu – zde, v ČR, není stále dostatek pěstounů pro děti, jež potřebují péči na přechodnou dobu.

 

Specifika PPPD

PPPD má ještě řadu dalších specifik, kterými se liší od „normální“ pěstounské péče:

  • Dítě může být do PPPD svěřeno pouze rozhodnutím soudu na návrh OSPOD a jen osobám, které jsou vedeny ve zvláštní evidenci pěstounů na přechodnou dobu.
  • Před umístěním dítěte do PPPD neprobíhá proces zprostředkování náhradní rodinné péče.
  • Osoby, které mohou PPPD vykonávat, jsou vedeny ve zvláštní evidenci 
    a pobírají odměnu i po dobu, kdy o žádné dítě nepečují; jsou v pohotovosti a měly by být připraveny přijmout dítě v krizové situaci bezprostředně po rozhodnutí soudu (toto je důvod, který vede k jejich rozšířenému přípravnému kurzu, viz další bod).
  • Přípravy na PPPD mají větší časový rozsah – minimálně 72 hodin.

 

Jelikož děti, kterým je PPPD poskytována, jsou velmi často děti, které se potřebují vyrovnat s mnohými traumaty a ztrátami z minulosti, není možné, aby se pěstounem stal úplně každý. Na osoby poskytující pěstounskou péči na dobu určitou má být pohlíženo jako na profesionály a očekává se, že dítěti poskytnou stabilní a láskyplné prostředí. 

 

Kritérií, podle nichž jsou kandidáti na pěstouny vybíráni, je velká řada. Patří sem vyhodnocení jejich rodinné situace (např. stabilní partnerský svazek, současný vztah - zpravidla min. 5 let společného soužití bez aktuálních konfliktů; zpravidla max. 1x rozvedení žadatelé), životní zabezpečení a bydlení, ale i osobnostní charakteristiky a zdravotní stav (např. vyloučení patologie osobnosti, psychických poruch, členství v rizikové skupině či sektě; zralost, trpělivost, neočekávání vděku od přijatých dětí atd.)

Ze stejného důvodu lze ve smlouvě s osobami v evidenci pro výkon PPPD najít uzavřené dohody jako:

  • Intenzivnější doprovázení, zejména v období po přijetí dítěte a v období přechodu dítěte, při kterém se však minimalizuje počet lidí, kteří do rodiny vstupují. Zejména noví pěstouni mohou zpočátku potřebovat konzultace téměř denně, alespoň telefonicky či e-mailem; práce doprovázející organizace je tedy velmi intenzivní.
  • Častější frekvence konzultací rodiny i dítěte s doprovázejícím pracovníkem, dle potřeby opakované vysvětlování situace dítěti (důvody umístění v PPPD, další plán a postup péče, role jednotlivých osob; dítěti by také mělo být jasné, jaké je jeho postavení v přechodné pěstounské rodině, mělo by být seznámeno se základními pravidly chodu domácnosti a s tím, co se od něj očekává).
  • Průběh přechodu do nové rodiny - popsáno v individuálním plánu ochrany dítěte. Přechod musí probíhat postupně a citlivě atd.


Výše odměny, která je pěstounům měsíčně vyplácena, se poměrně často mění a je upravena zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Nutno však podotknout, že je odměna vyplácena osobám v evidenci i přesto, že třeba momentálně v péči žádné dítě nemají. Naopak vyplácena není, pokud je PPPD přerušeno na žádost pěstouna nebo rozhodnutím krajského úřadu. Odměna se zvyšuje, pokud je pěstounovi „trénovanému“ pro PPPD svěřeno dítě do jiného typu péče (klasické pěstounství, předpěstounská péče).