Za jakých podmínek se můžete stát pěstounem, který poskytuje péči dítěti na přechodnou dobu?

Chcete se stát pěstouny a poskytovat dětem péči na přechodnou dobu? Nejprve musíte být vedeni jako pěstouni v evidenci. Krajský úřad vede evidenci osob, které poskytují výkon pěstounské péče na přechodnou dobu.

 

Jak se stát pěstounem na přechodnou dobu?

Pokud chcete vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, podáte žádost o evidenci u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který je příslušný dle Vašeho trvalého pobytu . Poté, co bude žádost kompletní, obecní úřad obce s rozšířenou působností postoupí žádost neprodleně příslušnému krajskému úřadu.

 

Pěstounem vykonávající péči na přechodnou dobu můžete být pouze, pokud jste na základě odborného posouzení schopni činnost vykonávat. Jako pěstouni musíte naplnit předpoklady s ohledem na krátkodobost péče a péči o dítě krátce po narození.

 

Evidence pěstounů

Evidence pěstounů poskytujících péči na přechodnou dobu bude obsahovat Vaše osobní údaje. Součástí evidence musí být Váš písemný souhlas k oprávnění příslušného krajského úřadu zjišťovat o Vás další údaje potřebné k Vašemu zařazení do evidence a informace, zda nedošlo ke změně skutečností, které jste uvedli v podané žádosti. Evidence obsahuje také stanovisko příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností k Vašemu zařazení do evidence. V evidenci nesmí chybět ani stejnopis rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci nebo dohoda o výkonu pěstounské péče. Nezbytnou součástí jsou také údaje o charakteristice péče, kterou jste schopni poskytnout a počtu dětí, které Vám mohou být do péče na přechodnou dobu svěřeny. Na základě žádosti příslušný krajský úřad vydá rozhodnutí o Vašem zařazení do evidence nebo rozhodnutí o skutečnosti, že jste do evidence zařazeni nebyli. Opis rozhodnutí krajský úřad zašle příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Krajský úřad má povinnost doplňovat do evidence veškeré změny, které následně sdělí obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. O svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu rozhoduje soud. Svěření do péče trvá po dobu, po kterou rodič nemůže dítě ze závažných důvodů vychovávat. Přechodná pěstounská péče trvá po dobu, po jejímž uplynutí může dát matka dítěte souhlas s osvojením dítěte, anebo po kterou může tento souhlas odvolat. Dítě je svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu taky do nabytí právní moci rozsudku soudu o tom, že souhlasu rodičů s osvojením dítěte není třeba.

 

Soudy mají povinnost minimálně jednou za tři měsíce přezkoumat důvody pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu. Soud si při přezkoumávání důvodů vyžádá zejména zprávy orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

 

Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat maximálně jeden rok. To neplatí, pokud je pěstounská péče na přechodnou dobu vykonávána u sourozence dítěte později. Doba nesmí překročit dobu, po kterou bude pěstounská péče na přechodnou dobu vykonávána u sourozence, který Vám byl svěřen do péče na přechodnou péči jako poslední.