Jste pěstounem dítěte. Jak budou upravena Vaše práva a povinnosti?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu máte trvalý pobyt, Vám navrhne uzavření dohody o výkonu pěstounské péče. Účelem dohody je upravit podrobnosti ohledně práv a povinností při výkonu pěstounské péče. Pokud dohoda o výkonu pěstounské péče nebude uzavřena do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o svěření prvního dítěte do Vaší péče nebo právní moci rozhodnutí o Vašem zařazení  do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, příslušný úřad obce s rozšířenou působností upraví podrobnosti Vaší pěstounské péče rozhodnutím.

 

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče nebo rozhodnutí příslušného úřadu musí být v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče a individuálním plánem ochrany dítěte, pokud byl takový plán zpracován. Při zpracování rozhodnutí a dohody o výkonu pěstounské péče se přihlíží k zájmům a individuálním potřebám dítěte a Vašich potřeb v souvislosti s výkonem péče.

 

Pokud jako pěstoun neuzavřete dohodu s obecním úřadem obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu, můžete dohodu uzavřít s jiným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, krajským úřadem nebo pověřenou osobou. O této skutečnosti uvedené subjekty informují obecní úřad obce příslušný dle Vašeho trvalého pobytu a zašlou mu opis uzavřené dohody.

 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřadu a pověřené osoby jsou povinny sledovat naplňování dohody nebo rozhodnutí prostřednictvím svých zaměstnanců. Zaměstnanci provádějí kontrolu minimálně jednou za dva měsíce. Při kontrole by měli být v kontaktu jak s Vámi, tak dětmi svěřenými do péče. O průběhu kontroly pověřený zaměstnanec zpracuje jednou za šest měsíců zprávu, kterou předá místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

Bez ohledu na počet dětí, o které pečujete, s Vámi stát uzavře pouze jednu dohodu o výkonu pěstounské péče. Pokud o děti pečujete spolu s manželem nebo manželkou, uzavíráte společnou dohodu. Společná dohoda je uzavřena bez ohledu na počet dětí svěřených do péče a skutečnost, zda jsou svěřeny do péče společné. Společná dohoda manželů se neuzavře, pokud je dítě svěřeno výhradně do péče vaší nebo manžela či manželky nebo spolu manželem nebo manželkou po dobu minimálně tří měsíců prokazatelně nežijete.

 

Dohoda trvá po dobu, co trvá pěstounská péče. Dohoda trvá také po dobu, co o dítě pečujete a bylo Vám rozhodnutím soudu dítě do péče dočasně svěřeno a máte zájem stát se pěstounem nikoliv jen na přechodnou dobu. Dohoda trvá rovněž po dobu, co jste rozhodnutím krajského úřadu vedeni v evidenci osob pro výkon pěstounské péče na přechodnou dobu nebo jste poručníky dítěte, pokud o dítě osobně pečujete. To platí také, pokud probíhá řízení o ustanovení poručníka k dítěti, k němuž nemá poručník vyživovací povinnost.

 

Dohodu můžete vypovědět Vy jako pěstouni nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušný úřad může dohodu vypovědět, pokud jste opakovaně nebo závažně porušili povinnosti stanovené dohodou. Úřad může dohodu vypovědět také, pokud  opakovaně maříte sledování naplňování účelu dohody anebo odmítnete přijmout dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu bez závažného důvodu. Jako pěstoun máte právo vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče kdykoliv bez udání důvodu. Strana, která dohodu vypověděla, musí bez zbytečného odkladu informovat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, to neplatí, pokud příslušný úřad sám dohodu vypověděl. Poté, co bylo vypovězení dohody příslušnému orgánu oznámeno, vydá do 30 dnů rozhodnutí, kterým upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností v rámci pěstounské péče. Pokud je dohoda vypovězena z Vaší strany a do 30 dnů ode dne doručení výpovědi nebude původní dohoda nahrazena novou dohodou, upraví příslušný správní orgán podmínky výkonu pěstounské péče svým rozhodnutím.