Co je to patent? K čemu slouží a jak jej získáme?

Patent představuje jeden z předmětů průmyslového vlastnictví. Jednoduše řečeno jde o formu ochrany vynálezu- označuje dokument, který jeho majiteli zaručuje ochranu vlastnických práv k vynálezu.

 

Udělení patentu získáme od Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“), a to za určitých podmínek. Nejprve musíme podat patentovou přihlášku, která se podává na předtištěném formuláři a nalezneme ji v elektronické podobě na internetu nebo získáme od Úřadu v papírové podobě. Podat ji tedy můžeme buď osobně, zaslat poštou na Úřad nebo zaslat elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem. Pokud Úřad shledá, že vynález splňuje všechny podmínky patentovatelnosti, patent udělí.

 

I v tomto řízení nesmíme opomenout správní poplatky (jež nalezneme zde: https://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/vynalezy-patenty/poplatky.html), které se zde platí, mj. pak majitel patentu platí i za udržování patentu v platnosti. Patent má platnost 20 let od podání přihlášky, poté ochrana vynálezu zaniká. Zaniknout může mimo jiné i v případě, že majitel neplatí správní poplatky či v případě vzdání se patentu.

 

Ochrana vynálezu se projevuje především v tom, že majitel patentu má výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám nebo na ně patent převést. Nikdo tedy nesmí dle § 13 Zákona o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, který se také na úpravu patentu použije, bez souhlasu majitele patentu vyrábět, nabízet, uvádět na trh nebo používat výrobek, který je předmětem patentu, nebo k tomu účelu výrobek dovážet či skladovat anebo s ním jiným způsobem nakládat, využívat způsob, který je předmětem patentu, popřípadě nabízet tento způsob k využití, nabízet, uvádět na trh, používat nebo k tomuto účelu dovážet či skladovat výrobek přímo získaný způsobem, který je předmětem patentu.

 

PODNIKOVÝ VYNÁLEZ

Pozor ovšem na vynález vytvořený zaměstnancem, zde má právo na patent zaměstnavatel, pokud jej uplatní v zákonem stanovené lhůtě tři měsíce. Pokud tak neučiní, právo na patent vzniká zaměstnanci, který jej vynalezl.