Znáte slovo PACHT?

Nový občanský zákoník (z roku 2014) s sebou přivedl velké změny právní úpravy občanského a obchodního práva, se kterými se navrátil pojem „pacht“.

 

Upravuje jej občanský zákoník ve 4. části (jde o relativní majetková práva), konkrétně ustanovení § 2332 a násl. Pacht můžeme chápat jako speciální nájem. Zatímco nájem obsahuje právo věc užívat, pacht znamená právo věc užívat a požívat, tzn. brát si z ní užitky a požitky.

 

Pacht vzniká pachtovní smlouvou, která může mít formu písemnou i ústní. Účastníky takové smlouvy jsou propachtovatel (jako ten, co „pronajímá“ věc) a pachtýř (jako ten, komu je přenechána věc k užívání a požívání). Za tento pacht platí pachtýř propachtovateli pachtovné nebo poměrnou část výnosu z věci.

 

Smlouva může být ujednána na dobu určitou nebo dobu neurčitou. V případě písemné smlouvy na dobu neurčitou je nutné vypovědět pacht znovu v písemné formě a platí zde šestiměsíční výpovědní lhůta.

 

ZEMĚDĚLSKÝ PACHT

Tento zvláštní typ pachtu spočívá v propachtování zemědělského nebo lesního pozemku. Je speciálně upraven v § 2345 občanského zákoníku a násl., dopadá na něj ale i obecné ustanovení o pachtu (stejně jako u pachtu závodu – viz níže).

 

Zde platí, že se pachtovné splácí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu. Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní lhůtě.

 

PACHT ZÁVODU

Této problematice se věnuje § 2349 a násl. občanského zákoníku. Spočívá tedy v propachtování závodu. Závodem se myslí dříve označovaný podnik, na něž zní právní definice jako organizovaný soubor jmění, který vytvořil podnikatel a slouží k provozování jeho činnosti.

 

Pacht závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele, představuje nájem podniku nebo jeho části. Důležitou informací je, že propachtováním závodu se pachtýř stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které s provozem závodu souvisí a o jejichž existenci věděl, nebo je alespoň musel rozumně předpokládat.