POZOR! Platí zde oznamovací povinnost, kdy tomu tak je a jaké jsou sankce neoznámení?

V důsledku daňové reformy, kdy byla zrušena daň dědická a daň darovací se tyto typy daní podřadily pod tzv. daň z příjmů fyzických osob. Zákon však v souvislosti s tímto zavádí osvobození od daní z příjmů. 

 

Víte, které příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny?

Zde uvádím nejčastější případy:

  • darybezúplatné příjmy – a to zejména od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší nebo od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti, 
  • dědictví, tj. bezúplatné příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu,
  • výhry z hazardních her, které jsou provozovány na základě základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry,
  • některé příjmy související s prodejem a nabytí nemovitých věcí, jako jsou bytové jednotky, domy včetně souvisejících pozemků atp. a to za předpokladu splnění zákonných omezení a podmínek,
  • přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění, vyjma náhrady za ztrátu příjmu, náhradu za škodu způsobenou na majetku, který byl zahrnut do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, v době vzniku škody, náhradu za škodu způsobenou na majetku sloužícím v době vzniku škody k nájmu, plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, poplatníka,
  • příjem z prodeje hmotné movité věci, vyjma cenného papíru, motorového vozidla, letadla nebo lodě, nepřesahuje-li doba mezi jejich nabytím a prodejem dobu 1 roku, movité věci, která je nebo v období 5 let před prodejem byla zahrnuta do obchodního majetku.

 

Všechny tyto a mnoho dalších příjmů jsou od daně osvobozeny. Je ale třeba si uvědomit, že s osvobozením můžou souviset i povinnosti. Jde hlavně o povinnost oznámit příjmy. Tedy POZOR na oznamovací povinnost osvobozených příjmů!

 

Všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob mají počínaje 1. lednem 2015 povinnost oznamovat správci daně skutečnost, že obdrželi příjmy převyšující 5 milionů korun, které jsou od daně z příjmů osvobozeny. Částka každého takového jednotlivého příjmu se posuzuje samostatně. Prodeje nemovitých věcí, které jsou evidovány v katastru nemovitostí oznamovací povinnost neplatí a tyto nadměrné příjmy oznamovat nemusíte.

 

Oznámení o výše uvedených příjmech se provádí u příslušného finančního úřadu (obvykle podle místa bydliště či podnikání) a lze jej podat volnou formou – neexistuje totiž předepsaný formulář, a to elektronicky (datovou zprávou), papírově (osobně nebo poštou), anebo ústně do protokolu. Při oznámení se uvede výše příjmu, popis okolností jeho nabytí a datum, kdy k příjmu došlo.

 

Sankce

Jako je tomu zvykem, i za porušení oznamovací povinnosti hrozí sankce. Jaké?

  1. Pokud příjem podléhající oznamovací povinnosti oznámíte správci daně (finančnímu úřadu) pozdě, avšak jste k oznámení nebyly ještě správcem daně vyzváni, hrozí vám sankce  v podobě pokuty ve výši 0,1 % z částky neoznámeného příjmu.
  2. Vyšší pokuta, a to až 10 % z částky neoznámeného příjmu, hrozí tomu, kdo podá oznámení až poté, co je správcem daně vyzván.
  3. V případě, kdy správce daně poplatníka vyzve, a ten na toto nijak nereaguje, vystavuje se riziku pokuty až do výše 15 % z částky neoznámeného příjmu.