Věděli jste, že od nového roku došlo k mnoha právním změnám v zákoně o dluhopisech?

Institut Agenta pro zajištění je žhavou novinkou, která s sebou nese mnoho výhod. Jde o ručení třetí stranou za závazky vznikající z emise dluhopisu. Účel zavedení tohoto institutu spočívá ve zvýšení bezpečnosti investice a zajištění zájmů věřitelů.

 

Agent pro zajištění zastupuje zájem věřitelů v případě, že Emitent není schopen dostát svých závazků a tím splatit dluhopis. Po zjištění neplnění povinnosti Emitentem Agent na základě schválení věřiteli na schůzi vlastníků dluhopisů uplatní zástavní právo k nemovitostem, aby uspokojil pohledávky věřitelů. Ze zástavního práva k nemovitostem Agent odečte své náklady a odměnu, zbytek převede za účelem vyplacení věřitelů na účet administrátora emise. V případě vyššího výdělku ze zástavního práva než je dluh se zbytek vrátí Emitentovi, v případě nižšího výdělku, který nepokryje celý dluh, dojde k poměrnému uspokojení věřitelů spolu s možností dalšího vymáhání zbylé částky.

 

Vztah Agenta a Emitenta je založen na písemné smlouvě, ve které se stanoví práva a povinnosti Agenta, včetně jeho odměny, dále podmínky a postup při změně v osobě Agenta pro zajištění. Identifiakce Agenta musí být též obsažena v emisních podmínkách dluhopisu.

 

Agent po celou dobu postupuje při výkonu práv s odbornou péčí, svědomitě, čestně a spravedlivě.

 

Osoba Agenta pro zajištění může být změněna na základě požadavku vlastníků dluhopisů rozhodnutím na schůzi vlastníků dluhopisů.