Co se děje se společným majetkem po rozvodu?

Společné jmění manželů je takový majetek manželů, který nabyl jeden z manželů nebo oba po vstupu do svazku manželského. Pokud manželství ale nedopadne a pár se rozhodne dát rozvést, pak je potřeba si společné jmění manželů ("SJM") rozdělit, tedy vypořádat. Od rozvodu pak každý z manželů nabývá majetek výlučně do svého vlastnictví, nikoliv již do společného vlastnictví.

 

Způsoby, jak vypořádat zaniklé společné jmění manželů, jsou tři:

 

Prvním způsobem je dohodou mezi manželi. Pokud je to možné, je tato varianta vždy nejlepší. Sepíše se tzv. dohoda o vypořádání společného jmění manželů, která musí mít písemnou formu. Spolu s ní je nutné doložit i případné smlouvy o převodu vlastnického práva. Na co je třeba si dát v rámci dohody o vypořádání pozor, jsou dluhy manželů, neboť vypořádáním nesmí být dotčeno právo třetí osoby, např. věřitelů. Pokud je vše v pořádku, soud pár rozvede, aniž by zkoumal příčiny jeho rozvratu. 

 

V případě, kdy dohoda není mezi manželi možná, tak se přistoupí k druhému způsobu vypořádání – rozhodnutím soudu. Návrh na vypořádání může podat k soudu kterýkoliv z manželů, ovšem je zde zákonná časová podmínka, a to do 3 let od zániku manželství. Povinnou součástí je pak návrh podávajícího manžela, jak by měl soud rozhodnout, avšak soud není tímto návrhem povinen se při svém rozhodování řídit. 

 

Poslední možností je vypořádání pomocí tzv. právní domněnky. K té se přistupuje tehdy, kdy se manželé nedohodnou a ani jeden z nich nepodal do tří let od rozvodu návrh na vypořádání zaniklého SJM k soudu. Právní domněnka tedy znamená, že za manžele rozhodne soud, jako by se byli dohodli, a to podle jednotlivého typu majetku. Hmotné movité věci se stanou majetkem toho z manželů, kdo je užívá pro svou potřebu nebo pro svou rodinu či v rodinné domácnosti jako výlučný vlastník. Zbytek, jakožto věci nemovité a ostatní majetková práva, bude rozdělen mezi manžele rovnými díly, tzn. oba exmanželé k nim budou mít podílové vlastnictví a bude to náležet oběma rovno.

 

Společné jmění manželů je nutné vypořádat i v jiných situacích, než je rozvod. Společné jmění manželů se vypořádává také např. v situaci, kdy jeden z manželů zemře nebo je prohlášen soudem za mrtvého, je odsouzen k trestu propadnutí majetku či je na něj vyhlášen konkurz v insolvenčním řízení.