Úvod do veřejných zakázek.

Zadáním veřejné zakázky dochází k uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, kdy dodavatel má povinnost poskytnout dodávky, služby či stavební práce zadavateli, a ten mu má povinnost zaplatit odměnu.

 

Existují tedy 3 druhy veřejných zakázek:

 1. na dodávky, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil,
 2. na stavební práce, jejímž předmětem je zhotovení stavby, nebo poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi,
 3. na služby, jejímž předmětem je poskytování jiných činností než při stavební práci, přičemž mezi veřejné zakázky řadíme i tzv. koncese na služby a koncese na stavební práce, které probíhají v koncesním řízení.

 

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v zadávacím řízení, které může mít mnoho podob, a to např. zjednodušené podlimitní řízení, otevřené řízení, užší řízení, koncesní řízení apod. Takovým zadavatelem bývá zpravidla Česká republika, Česká národní banka, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek atd.

 

Dodavatelem se pak rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně.

 

Jak již bylo naznačeno, jde o úplatnou smlouvu, tudíž je třeba sjednat odměnu. Zákon o zadávání veřejných zakázek zná 3 způsoby sjednání úplaty:

 1. Zadavatel stanoví před zahájením zadávacího řízení předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která obsahuje všechna plnění, a to bez DPH.
 2. Stanovil-li zadavatel předpokládanou hodnotu rozdělenou na části, stanoví se předpokládaná hodnota podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí, která zahrnuje všechna plnění.
 3. Předpokládaná hodnota, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované nebo trvající dodávky nebo služby, je stanovena buďto jako:
 • skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat během následujících 12 měsíců, nebo jako
 • součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je delší než 12 měsíců,

 

Je nutné také rozlišovat režim veřejných zakázek, kterými jsou:

 • nadlimitní veřejná zakázka (jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády)
 • veřejná zakázka malého rozsahu (jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo na stavební práce částce 6 000 000 Kč.)
 • podlimitní veřejná zakázka (jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu nadlimitní veřejné zakázky a nepřesahuje limit veřejné zakázky malého rozsahu).

 

Dozor a kontrolu nad zadáváním veřejných zakázek vykonává od roku 1995 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Všechny veřejné zakázky naleznete na portálu Věštník veřejných zakázek.