Jak vlastně probíhá?

Pojmy z procesu veřejných zakázek jsme si již představili ZDE. Nyní se budeme věnovat procesu veřejných zakázek. Celý proces a průběh výběrového řízení veřejných zakázek se liší dle předmětu veřejné zakázky a jejich nákladů.

 

Jako první je třeba definovat druh veřejné soutěže, to znamená druh veřejného zadávání. Těmito druhy jsou:

  • otevřené řízení, 
  • užší řízení, 
  • jednací řízení s uveřejněním, 
  • jednací řízení bez uveřejnění, 
  • řízení se soutěžním dialogem, 
  • řízení o inovačním partnerství, 
  • koncesní řízení, 
  • řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu,
  • zjednodušené podlimitní řízení.

Z těchto si zadavatel vybere, a to dle předpokládané ceny, předmětu zakázky a charakteristiky zadavatele.

 

Poté zadavatel podá výzvu k nabídkám, ve které detailně uvede veškeré informace o předmětu a průběhu řízení, stanoví lhůtu pro podávání nabídek a způsobu hodnocení nabídek, a to vše při zahájení tohoto řízení prostřednictvím oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení. Nabídky může zadavatel podat písemně či elektronicky.

 

Nabídky pak hodnotí hodnotící komise, jmenovaná zadavatelem, spolu s otevíráním obálek a sestavením protokolu o otevírání obálek a nakonec sestavením zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

 

Dalším krokem je výběr dodavatele ve výběrovém řízení. Ten musí splňovat požadované kvalifikační předpoklady (základní, profesní, ekonomické, technické, finanční).

 

Po výběru vítěze vydá zadavatel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, které zašle jak vítězi, tak zbylým soutěžitelům, a to do 5 pracovních dnů od učinění rozhodnutí, přičemž každému běží 15 denní lhůta pro podání námitek.
 

Posledním krokem je pak uzavření smlouvy s dodavatelem. Po uzavření smlouvy je zadavatel povinen zpracovat oznámení o výsledku zadávacího řízení na portálu Věstník veřejných zakázek, profilu zadavatele a v případě nadlimitních zakázek i na Úřední věstník Evropské unie.