Darovali jste někomu byt, automobil či třeba mobilní telefon a dotyčná osoba Vám následně ublížila tak, že se domníváte, že si Váš dárek nezaslouží? V tomto článku se podíváme na možnost odvolání daru pro nevděk.

Zákon dává možnost odvolat dar pro nevděk, pokud vám obdarovaný ublížil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy. Ublížení může zahrnovat jak stránku fyzickou, tak stránku psychickou. Může se jednat např. o zanedbání povinné výživy nebo neposkytnutí pomoci. Aby se jednalo o zjevné porušení dobrých mravů, musí to být tak intenzivní, že není třeba dalšího dokazování – může se jednat o jedno jednání nebo několik soustavných či opakujících se jednání. Předpokladem pro odvolání daru však není jakékoliv nemístné chování obdarovaného, nýbrž vždy záleží na konkrétním případě.

 

Pokud vám bylo ze strany obdarovaného ublíženo, odvolejte dar do jednoho roku od tohoto okamžiku.  Pokud se o daném důvodu dozvíte později, dodržte lhůtu jednoho roku ode dne, kdy jste se o této skutečnosti dozvěděli. Vy však samozřejmě máte možnost obdarovanému jeho nemístné chování prominout – buď výslovně anebo tak, že v dané lhůtě dar neodvoláte.

 

Písemně či ústně sdělte obdarovanému, že dar odvoláváte, vytkněte mu důvod odvolání a vyzvěte jej k vrácení daru. Máte právo na vydání celého daru, a pakliže to není možné, požadujte zaplacení jeho obvyklé ceny. Doporučujeme tuto výzvu učinit v písemné formě s ohledem na možné pozdější soudní vymáhání.

 

Pokud vám obdarovaný dar nevydá, máte možnost obrátit se na soud, který vám poskytuje dvě možnosti – buď můžete žádat vydání věci či budete požadovat určení vlastnického práva. Z toho důvodu je třeba vždy posoudit, zda vám obdarovaný natolik ublížil, že vám toto vaše právo soud přizná.

 

Odvolat dar může samozřejmě samotný dárce. Pokud byla předmětem daru věc nacházející se ve spoluvlastnictví, každý ze spoluvlastníků odvolává jen vlastní darovaný podíl. Co se týče věci patřící do společného jmění manželů, u věcí menší hodnoty nebude pro odvolání daru potřeba souhlasu druhého manžela. Pro odvolání daru vyšší hodnoty bude třeba souhlasu obou manželů. Hodnota daru se bude poměřovat s majetkovými poměry manželů.

 

Odvolání daru nepřechází na dárcovy dědice. Avšak existuje výjimka, kdy dědic může dar odvolat, kdy dárcův dědic může dar odvolat, pokud obdarovaný dárci v odvolání daru zabránil nebo zabránila-li mu v tom vyšší moc. Zabránění může spočívat např. v uvedení v omyl, opomenutí apod. Vyšší mocí může být zdravotní stav dárce, který ho připoutal trvale na lůžko či dopravní nehoda na cestě k soudu, kde měl dárce v úmyslu podat na obdarovaného žalobu.